KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Priručnik o socijalnim javnim nabavkama

//Priručnik o socijalnim javnim nabavkama

Priručnik o socijalnim javnim nabavkama

Rade Đurić

Dina Rakin

Zorana Milovanović

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 1 MB

Product Description

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2019. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 1 MB

 

Osnovna namena priručnika je da korisnicima omogući najpre da što bolje moguće shvate direktan uticaj socijalnih elemenata, a onda ih primenom socijalnih zahteva, uslova i kriterijuma, realizuju kroz postupke javnih nabavki. U tome naročito treba da im pomogne Baza socijalnih preduzeća.

Upotrebom metodologije naručilac će dobiti jasnu sliku realne primene socijalnih elemenata kroz postupak javne nabavke, a u najvećoj mogućoj meri očuvati svrsishodnost postupka. Baza socijalnih preduzeća će najpre omogućiti pregled delatnosti ovih preduzeća, s ciljem uočavanja podudarnosti potreba javnih nabavki s mogućnostima socijalnih preduzeća da na njih odgovore, a dugoročno – za upućivanje poziva za učešće u socijalnim javnim nabavkama.