Product Description

Izdavač:Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, 2013. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 1MB

Evropski pokret u Srbiji (EPuS), uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji je tokom 2013. godine implementirao projekat „Promocija dobrih praksi učešća građana u budžetskom procesu na lokalnom nivou“.

Cilj projekta je bio da se istraži i promoviše najboljih praksi učešća građana u budžetskimprocesima u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji. U ovoj publikaciji su predstavljeni rezultati istraživanja, kao i glavne preporuke i zaključci okruglih stolova, sa željom da se praksa razmena iskustava lokalnihsamouprava nastavi, kao i da se preporuke i sugestije koje dolaze od strane civilnog društva uvaže.

U prvoj fazi, sproveli smo istraživanje čiji je cilj bio identifikacija oblika i mehanizama uključivanja građana koje lokalne samouprave koriste u svojim praksama i utvrđivanje stepena efektivnosti i efikasnosti uključenosti građana u ovaj važan segment funkcionisanja lokalnih samouprava u Srbiji. Nakon sprovedenog istraživanja, a u svrhu konstruktivne debate/diskusije i usvajanja zajedničkih zaključaka, u organizovana su tri okrugla stola, u Vršcu, Kragujevcu, i Beogradu na kojima se diskutovalo o rezultatima istraživanja kao i o preporukama za uključivanje građana u lokalni budžetski proces.