KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Radna grupa demokratsko upravljanje – Analize i preporuke

//Radna grupa demokratsko upravljanje – Analize i preporuke

Radna grupa demokratsko upravljanje – Analize i preporuke

Preuzmite publikaciju u PDF / 1.5MB

Category: Tags: , ,

Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2007. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 1.5MB

Uzimajući u obzir najveći broj stalnih kritika i nedostataka u ispunjenju Političkih kriterijuma za članstvo u EU, Radna grupa je imala dve teme, u okviru kojih su održana po dva zasedanja.

Tema 1: Reforma izbornog sistema

U procesu transformisanja i reformisanja države, stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava, poštovanje i zaštitu manjina, čini se najizazovnijim i najzahtevnijim zadatkom za nadležne, kao i za društvo. Ovo su, s druge strane, takođe, deo kriterijuma koje naša zemlja mora ispuniti na putu ka članstvu u EU. Kao što je pomenuto u Izveštaju o napretku 2010, okvirno izborno zakonodavstvo je delimično revidirano, ali „ustavne i zakonske odredbe koje nisu u saglasnosti sa evropskim standardima i dalje su na snazi”. One se odnose na kontrolu koju političke partije imaju nad mandatima poslanika i na mogućnost partija da arbitrarno određuju svoje poslanike, umesto da prate red kandidata kakav je na izbornoj listi. U praksi, pitanje partijske kontrole nad mandatima poslanika utiče negativno na predstavničku ulogu Parlamenta.

Ekspert Radne grupe: prof. dr Vladimir Goati

Tema 2: Nezavisna/regulatorna tela i njihova uloga u pretpristupnom procesu – iskustva regiona i zemalja članica EU

Kapacitet i funkcionisanje nezavisnih i regularnih tela su od izuzetne važnosti za adekvatno reformisanje javne administracije, kao i promovisanje komunikacije i saradnje između skupštinskih odbora, nezavisnih državnih institucija, i javnosti. Od kada novi Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije definiše mehanizme saradnje između Narodne skupštine i nezavisnih institucija, potrebno je dalje unapređenje pravnog okvira i jačanje posvećenosti poštovanju mandata nezavisnih regulatornih tela, kao i obezbeđivanje adekvatnih resursa. Predstavljena su neka od iskustava zemalja regiona u pružanju odgovarajućeg okvira i okruženja za rad nezavisnih i regulatornih tela i njihovih odnosa sa Parlamentom.

Ekspert Radne grupe: doc. dr Dejan Milenković

You may also like…