KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Radna grupa životna sredina – Analize i preporuke 2014

//Radna grupa životna sredina – Analize i preporuke 2014

Radna grupa životna sredina – Analize i preporuke 2014

Preuzmite publikaciju u PDF / 2.4MB

Category: Tags: , ,

Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2014. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 2.4MB

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NK EU) je jedinstven forum u okviru koga se vode tematski strukturirane debate između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o budućem pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

U periodu od 2012. do 2014. godine, sednice NK EU radne grupe Životna sredina bile su posvećene učešću organizacija civilnog društva u procesu definisanja politike zaštite životne sredine na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i u pregovorima o pristupanju Srbije EU, u poglavljima koja se odnose na zaštitu životne sredine i energetiku, oblastima finansiranja sistema zaštite životne sredine, klimatskih promena, energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, upravljanju vodama i prekograničnoj saradnji u oblasti životne sredine.

Organizacijom sednica NK EU jača se proces javne rasprave među relevantnim akterima u ovoj oblasti sa ciljem unapređenja međusobne saradnje i rešavanja identifikovanih problema u definisanju i sprovođenju politike zaštite životne sredine Srbiji. Sednice su bile organizovane u Beogradu, Lazarevcu, Nišu i Paraćinu.

Teme o kojima su raspravljali članovi radne grupe Životna sredina tokom dve godine rada NKEU bile su:

  • Finansiranje zaštite životne sredine na nacionalnom i lokalnom nivou,
  • Budućnost energetske politike Srbije,
  • (Ne)mogućnosti učešća OCD u procesu pregovaranja Republike Srbije sa Evropskom unijom (poglavlje 27): značaj učešća i prepreke,
  • Lokalno energetsko akciono planiranje u Srbiji: velika očekivanja i skromni rezultati,
  • Rezultati i perspektive unapređenja prekogranične saradnje i njen značaj za životnu sredinu i poglavlje 27,
  • Klimatske promene i Srbija: između ciljeva Evropske unije i nacionalnih prioriteta i mogućnosti.

U protekle dve godine organizacija sednica NK EU bila je samo jedna od niza aktivnosti sprovođenih u okviru projekta Znam kako da delujem podržanog od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, a koji sprovode Evropski pokret u Srbiji, Beogradska otvorena škola, Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA i organizacija UNECOOP. Cilj projekta jeste poboljšanje i povećanje učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou u procesu evropske integracije kroz program obuka namenjenih jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva.

You may also like…