Product Description

Download PDF

Cilj Strategije zagovaranja pametne specijalizacije je da za ishod ima izradu strategije pametne specijalizacije za region Šumadije i Zapadne Srbije.

Struktura Strategije zagovaranja pametne specijalizacije je da objasni pojam koncepta pametne specijalizacije, da izloži kriterijume za odabir adekvatne strategije zagovaranja strategije pametne specijalizacije, da sagleda preduslove za izadu strategije pametne specijalizacije na NUTS II nivou u Srbiji, u regionu Šumadije i Zapadne Srbije, da nakon mapiranja aktera četvorostrukog heliksa, prikupi uvide o pametnoj specijalizaciji kao i o drugim akterima četvorostruke spirale, da sagleda stepen i prirodu njihove povezanost, te na osnovu toga sugeriše za svaki od aktera specifičnu strategiju zagovaranja.

Svaka od strategija zagovaranja implicira i predloge preporuka za politike regionalnog razvoja, kao i preporuka za regionalnu politiku u Republici Srbiji. Svaka od strategija u potpuonosti korespondira  sa zahtevima koji se pred regione stavljaju u narednom programskom periodu Evorpske unije, nakon 2027. godine, baziranom na place-based politikama kao što je politika pametne specijalizacije.

Materijal je proizvod rada Valentine Ivanić kao autora, a publikacija je nastala u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – Europe ASAP “ koji Evropski pokret u Srbiji realizuje u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske. Stavovi i mišljenja autora izneta u ovoj publikaciji ne predstavljaju nužno i mišljenje partnera i donatora.