Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2007. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 1MB

Fond za otvoreno društvo i Evropski pokret u Srbiji prepoznali su blagovremeno zna~aj IPA kao novog finansijskog instrumenta i svojom inicijativom (krajem 2004. godine, zajedno sa jo{ 15 doma}ih i me|unarodnih organizacija) prema institucijama EU doprineli da se omogu}i pristup strukturnim fondovima EU i zemljama potencijalnim kandidatima za ~lanstvo u EU.