KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

PRIDRUŽITE NAM SE!

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Reference

//Reference

 

Zemlja Budžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A N/A 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Zvaničnici Vlade i Narodne skupštine Republike Srbije Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu april – avgust 2009
Opis projekta
Iako Evropska unija (EU) kontinuirano naglašava svoju posvećenost “evropskoj perspektivi” zemalja Zapadnog Balkana, i Srbije među njima, a Evropska komisija (EK) ističe da bi ova godina mogla da bude ključna u rešavanju problema sa kojima se suočava Zapadni Balkan, globalna dešavanja i unutrašnji izazovi same EU izgleda da odvlače pažnju od regiona. Ova godina može biti ključna za očuvanje (afirmativne) politike proširenja EU i zadržavanje zamajca u zemljama Zapadnog Balkana u kojima je primetno opadanje podrške integracijskim procesima. Finansijska kriza koja je počela pre više od godinu dana utiče i na EU i na Zapadni Balkan tako što odvlači veliku energiju Unije ka planiranju ekonomskog oporavka. U isto vreme je Lisabonski sporazum, koji bi trebalo da doprinese stvaranju efikasnije i delotvornije Unije i koji je suočen sa irskim “ne”, postavio još jedno pitanje o tome gde će se zaustaviti institucionalna reforma i da li će omogućiti dalja proširenja.  Srbija je suočena sa značajnim ekonomskim izazovima, opasnosti od porasta nezaposlenosti, siromaštva i zaduženosti kao i recesije koja se opasno primiče. Ipak, proces evropskih integracija u Srbiji nije zaustavljan i trebalo bi da bude ojačan.

Evropski pokret u Srbiji je organizovao jednodnevnu međunarodnu konferenciju.
Konferencija se sastoji od tri panela koji će se baviti izazovima sa kojima su suočeni Srbija i region, kao i aspektima njihove integracije u Evropu. To su:

 • Evropska perspektiva Zapadnog Balkana – Srbija i EU: uspesi i izazovi
 • Pitanja ekonomske integracije
 • Naučene lekcije iz evropskih integracija

Glavni cilj konferencije je da da ocenu trenutnog stanja, postignuća i izazova, kao i da pruži pregled regionalnih mehanizama i mehanizama Evropske unije koji daju konkretnu podršku trenutnom okviru za bržu integraciju i razvoj. Istovremeno bismo želeli da se osvrnemo na relevantna iskustva iz procesa integracije zemalja Srednje i Istočne Evrope i vidimo da li bi taj model solidarnosti i saradnje bio inspirativan za Zapadni Balkan.

Vrste usluge
 • Priprema organizacije Konferencije
 • Organizacija Konferencije
 • Priprema CD sa prilozima sa Konferencije
 • Medijska promocija projekta
Zemlja Buđžet Priprema projekta Broj angažovanog osoblja
Zapadni Balkan N/A Koalicija za regionalnu saradnju i evropsku integraciju
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
BTD, FES Beograd
Fond za otvoreno društvo
decembar 2007-oktobar 2008 KIPRED Priština
Evropski pokret Crne Gore
Helsinški komitet za ljudska prava – BIH
Institut za međunarodne odnose – Hrvatska
Centar za institucionalni razvoj – Makedonija
Albanski institut za međunarodne odnose
Opis projekta

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) u saradnji sa šest partnerskih organizacija iz regiona Zapadnog Balkana pokrenuo je nacionalne i regionalne debate o predlogu za novu fazu u procesu stabilizacije i pridruživanja u periodu od 1. decembra 2007. godine do 31. maja 2008. godine, a u kontekstu predsedavanja Slovenije Savetom EU od 1. januara do 31. juna 2008. „Ljubljanska agenda“ je biti predstavljena nacionalnim i evropskim zvaničnicima i široj javnosti sa ciljem iniciranja debate i stvaranja jedinstvenog stava o poziciji regiona i o neophodnim koracima koje valja napraviti ka Evropskoj Uniji. Ovo bi se uklapalo u širi kontekst civilnog dijaloga EU – Zapadni Balkan koji bi trebalo da bude razvijen u budućnosti

Cilj projekta je izrada dokumenta “Ljubljanska agenda” koja bi sadržala zajedničko rešenje o ubrzavanju procesa integracije regiona Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, kao i rayvoj regionalne koalicije u procesu evropske integracije, jačanje debate o Procesu stabilizacije i pridruživanja i jačanje oblika regionalne saradnje koji vode ka zajedničkom cilju.

Rezultati projekta, prilozi sa konferencija i finalni dokument su dostupni na srpskom i engleskom jeziku u formi interaktivne prezentacije

Vrste usluge
 • izrada nacrta Ljubljanske agende ili predloga za novu fazu Procesa stabilizacije i pridruživanja;
 • koordinacija aktivnosti u okviru regionalne mreže
 • organizacija nacionalnih debata;
 • organizacija regionalnih debata;
 • organizacija međunarodne konferencije u Beogradu;
 • distribucija finalnog predloga lokalnim, nacionalnim, regionalnim i međunarodnim donosiocima odluka.

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A N/A 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
donosioci odluka, predstavnici državnih institucija ,akademski krugovi, eksperti, studenti, mediji, opšta javnost SlovakAid januar 2008 – maj 2009 Istraživački centar slovačke spoljnoploitičke asocijacije (RC SFPA)
Opis projekta

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) u saradnji sa Research Center of the Slovak Foreign Policy Association inicirao je uspostavljanje časopisa “Evropske sveske”, koji će izlaziti dvomesečno i distribuirati redovne i objektivne informacije javnosti u Srbiji o posledicama ulaska u EU, načinu delovanja institucija EU, zajedničke spoljne i bezbednosne politike.

Uloga Evropskih sveski bila je dvostruka: analitička, budući da se časopis u svakom broju bavio analizom aktuelnih tema koje se odnose na razvoj Evropske unije i spoljne politike kroz objavljivanje intervjua sa predstavnicima državnih tela Evropske unije ili međunarodnih organizacija, sa analitičarima, predstavnicima univerziteta o trenutnim problemima koji se odnose na Evropsku uniju ili aktuelnim spoljno-političkim temama ali i informativna, s obzirom da će časopis davati informacije o aktuelnim promenama U Evropskoj uniji, novim projektima, interesantnim web site-ovima, stipendijama, izdavačima.

Projekat je pokrenut sa motivacijom da doprinese izgradnji analitičkog kapaciteta za razvoj i promociju ideje evropskih integracija u Srbiji kroz prenošenje objektivnih informacija širokoj publici, promociju evropskih standarda i ideja i povećanje svesti o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Vrste usluge
 • uspostavljanje časopisa
 • priprema časopisa
 • vizuelni identitet svakog broja časopisa
 • distribucija
 • organizacija javne promocije
 • evaluacija projekta
 • medijska pokrivenost aktivnosti na projektu

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 1 + 4
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Nacionalne manjine i Srbi u Preševu, Bujanovcu i Medveđi – predstavnici lokalnih vlasti, predstavnici Republike Srbije, civilno društvo… Ambasada Velike Britanije u Beogradu septembar 2004 – mart 2005 British Association for Central and Eastern Europe (BACEE)
Opis projekta

Info Point i BACEE su predložili projekat-nastavak o multi-etničnosti u Južnoj Srbiji koji bi uključivao dvodnevni seminar i poršku najboljim predlozima proizašlim iz akcionih planova učesnika a koji bi doprineli poboljšanju situacije i etničkih odnosa u Južnoj Srbiji.

Gospođa Stela Gilmartin, administrator za jednakost, gradska skupština Belfasta i gospođa Doroti Mek-Ki, “Key Consulting”, održale su, 18. i 19. oktobra 2004.godine, dvodnevni seminar o multietničnosti u Južnoj Srbiji. I gđa Gilmartin i gđa Mek-KI imaju značajno iskustvo u radu u ovoj oblasti u Severnoj Irskoj kao i u oblasti seminarskih tehnika kao što su Pestle, Brain Map, Brainstorming and Images. Učesnici su bili predstavnici lokalnih zajednica i lokalnih vlasti iz Preševa, Bujanovca i Medveđe, vođe verskih zajednica, javni službenici, mediji i međunarodne organizacije.

Učesnici su sačinili okvirne akcione planove, individualno ili u gupama, koji će se kasnije analizirati, a na kraju će jedan od njih biti i podržan.

Vrste usluge
 • Dvodnevni seminari moderisani od strane britanskih stručnjaka, napravljeni tako da predoče njihovo iskustvo i omoguće im da sagledaju lokalne probleme preko povratnih informacija učesnika.
 • Stvaranje akcionih planova sa konkretnim predlozima i finansijskom podrškom za najbolji predlog u vezi za etničkim odnosima u Južnoj Srbiji.

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 50% 2 + lokalna veća
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Regionalne NVO, lokalne vlasti, mediji Konrad Adenauer fondacija mart 2002 – april 2002 Konrad Adenauer fondacija
Opis projekta
 • Menadžment Evropskog fonda za integraciju
 • Podrška radionicama, seminarima i drugim aktivnostima vezanim za evropske integracije i pitanja regionalne saradnje
 • Administracija grantova i isplata odabranim organizacijama
 • Nadzor implementacije aktivnosti i monitoring ishoda grantova
 • Niz seminara koji pokrivaju proces EU integracije održani su u Vršcu i Vrbasu

 

Vrste usluge
– Seminari
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 3 770 € 80% 4 + lokalno veće Zaječar
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Regionalne NVO, lokalne vlasti, mediji Holandska ambasada avgust 2003 Opština Zaječar
Opis projekta

Evropski pokret u Srbiji, lokalno veće Zaječar i opština Zaječar organizovali su međunarodnu konferenciju “Proces integracije omladine u Euro dunavski region”, 21-23. avgust 2003. godine.

Prva međunarodna tripartitna konferencija omladinskog integracionog procesa u Euro dunavskom regionu XXI uključivala je 50 učesnika, koji su predstavljali nevladine organizacije u raznim oblastima aktivnosti (humanitarne, etničke, ekološke, naučne, geografske, turističke, itd), škole, preduzeća, naučne institucije, lokalne i regionalne vladine organizacije i odbore, sportske organizacije i nezavisne stručnjake iz Bugarske, Rumunije i Srbije. Tri dana raspravljano je o pitanjima ekonomske, kulturne, i ekološke saradnje u tri radionice. Program konferencije je takođe uključio stručno predavanje Edite Stojić Karanović (Institut za međunarodnu ekonomiju i politiku), Duška Lopandića (Predsednika EPuS-ovog Evropskog foruma), Dražena Maravića iz Vojvodine (član izvršnog odbora) i Nikole Jovanovića (sektor za evropske integracije Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom)

Tri radionice su bile:

 • Kultura i obrazovanje
 • Ekonomija, poljoprivreda i infrastruktura
 • Turizam i ekologija
Vrste usluge
Međunarodna konferencija “Proces integracije omladine u Euro dunavski region XXI”

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 5 500 € 100% Jelica Minić
Dragana Petrović
Nataša Milojević
Natalija Micunović
Bisera Šećeragić
Hedvig Morvai Horvat
Nevena Petrušić
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
OSCE juli – decembar 2006 Blic, dnevne novine
Opis projekta

Osnovni cilj projekta je da promoviše žene i njihovo učešće u političkom, socijalnom i privrednom životu Srbije. To je postignuto kroz nekoliko povezanih ciljeva:

 • Informisanjem građana o brojnim ženama, stručnjakinjama i profesionalkama koje su sposobne da ponesu veću odgovornost u upravljanju državom;
 • Uvođenjem građana u (virtuelane) izbore za vladu a na osnovu kvaliteta i referenci kandidatkinja sa ponuđene liste (oko 200 žena) a ne samo u zavisnosti od partijskih opredeljenja;
 • Predstvaljnjem novih argumenata i perspektiva za političke debate;
 • Povećanjem broja žena u novoj Vladi koje bi bile nominovane posle parlamentarnih izbora.
Vrste usluge

I faza
Dnevni list BLIC je predstavio liste kandidatkinja za ministastva Vlade Srbije (19 ministarstva + Premijer i Vice Premijer) sa po 8-10 žena kandidatkinja za svako ministarstvo sa njihovim kratkim biografijama. 31. jula proglašen početak projekta 31. jun – 22. avgust, dnevni list BLIC objavljuje kandidature.

II faza
Kreće serija javnih debata, uključuju tri prvoplasirane žene u svakom ministarstvu , predstavljaju ono što bi one uradile kada bi bile nominovane na mesto ministarke. 1. septembar – 27. oktobar

III faza
Žene izazivaju muškarce političare. 3 novembar – 1. decembar

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 26 308 € 46% 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Poljoprivredni proizvođači iz Srbije Polish Aid oktobar – decembar 2007 FAPA Poljska
Opis projekta

Projekat Evropsko selo je namenjen posebnoj, uskoj ciljnoj grupi – mladim srpskim poljoprivrednicima a glavna aktivnost sedmodnevni boravak u tri poljoprivredne oblasti u Poljskoj sa posetom Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Poljske. Bitan segment ovog projekta jeste promocija evropskih ideja i potreba saradnje i suživota sa ostalim evropskim narodima, kao i otvaranja srpske privrede prema Evropi.

Direktni ciljevi projekta:

 • Mladim poljoprivrednicima iz Srbije pruža se prilika za neposredni susret i upoznavanje sa gradovima, ljudima i kulturom jedne evropske zemlje;
 • Tokom svog putovanja postaće svesni poljoprivredne politike Evropske unije;
 • Podizanje svesti mladih, posebno u ruralnim krajevima, da ostanak na poljoprivrednim dobrima i odabir poljoprivrede kao zanimanja ima budućnost;
 • Mladi poljoprivrednici će u svojoj sredini moći kompetentno da predstavljaju Evropu i evropsku ideju, postavši tako svojevrsni ambasadori Evrope.
Vrste usluge
 • Definisanje kriterijuma za učesnike putovanja
 • Konkurs za mlade poljoprivrednike
 • Selekcija kandidata i odabir 20 najboljih po kriterijumima
 • Kreiranje programa boravka
 • Organizacija putovanja
 • Evaluacija
 • Promocija

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija i Crna Gora N/A 100% 4 EPuS / 4 USIP
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Civilno društvo, mediji, političke partije, lokalna samouprava i ministarstva

USIP – Američki institut za mir

jul 2001 USIP – Američki institut za mir
Opis projekta

Cilj projekta je bio da se uspostavi bolja saradnja i razumevanje između brojnih nosioca razvoja društva u Srbiji i Crnoj Gori a na upravljanju konfliktima. Posebno mesto pri izboru učesnika je dato predstavnicima medija i OCD sa juga Srbije.

Vrste usluge

Aktivnost na projektu je bila organizacije petodnevne radionice na temu sticanja veština ta dijalog i integraciju. Predavači su bili eksperti iz Američkog instituta za mir – Ambasador Džordž Vord, g. Greg Nun, iz programa za obučavanje, dr Dan Server, direktor Balkanske inicijative, dr Džudi Barsalu, direktor za grantove.

Radionica je okupila 36 učesnika iz civilnog društva, medija, političkih partija, lokalne samouprave i ministarstva iz državne zajednice.

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A N/A 5
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Direktori, profesori i učenici srednjih škola u Srbiji

Nemačka organizacija za tehnilčku saradnju (GTZ)

maj – avgust 2009
Opis projekta

GTZ projekat “Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“ usmeren je na reformu ekonomskih škola u Srbiji, do sada 44 škole učestvuju u ovom projektu i više od 6500 srednjoškolaca je uključeno u obuku u jednom od pet obrazovnih profila, a koji su razvijenu uz podršku projekta. Uspostavljanje partnerstva između škola uključenih u projekat i škola za poslovnu administraciju u Nemačkoj će biti naredni korak.

U okviru reforme ekonomskih škola u Srbiji i povezivanja između škola iz Srbije i Nemačke, Evropski pokret u Srbiji će pokušati da razradi model školskog partnerstva kroz istraživanje istorije školskog partnerstva u Srbiji i kroz praćenje realizacije projekta u pilot školi u Nišu.

Osnovni cilj
Razrada nove kulture putovanja kroz uspostavljanje školskih partnerstava, koja će se zasnivati na prethodnim iskustvima programa “mobilnosti mladih“, ali takođe i na opštu priču o školskim partnerstvima i dostupnim evropskim modelima. Kroz projekat EPuS i GTZ će definisati novi vid putovanja, pored ekskurzija, tzv studijsko putovanje, koje će imati posebno naglašene edukativne ciljeve i uključivanje ovog tipa studijskog putovanja u godišnji nastavni  plan i program, kao i konstantno uključivanje u rad škola.

Vrste usluge
 • Istraživanje – EPuS tim će raditi na istraživanju o školskim partnerstvima i istorijskim pretpostavkama koje će poslužiti kao osnova za dalji razvoj nove kulture školskih partnerstava.
 • Priprema priručnika –  Nakon evaluacije programa i posete grupe srednjoškolaca iz Niša, razgovora sa profesorima i direktorima iz škola koje su imale slično  iskustvo, kao i evaluaciju prethodnih iskustava programa za mobilnost mladih i analizom dostupnih evropskih modela EPuS će pripremiti Priručnik/vodič. Priručnik će ponuditi niz preporuka za uspostavljanje školskih partnerstava, prevazilaženje problema, uputstvo kako uspostaviti i održati školsko partnerstvo. Takođe će služiti i promociji modela školskog partnerstva i u drugim školama.

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 2 358 185 RSD  N/A 3+15 koordinatora LV EPuS
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Omladinske organizacije i neformalne grupe mladih

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

septembar 2008 – mart 2009
Opis projekta

Projekat je sastavni deo  procesa implementacije Nacionalne strategije za mlade koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Nastao je na osnovu rezultata istraživanja koja su pokazala da “kod mladih postoji vera da će uskoro biti bolje, odnosno nada i optimizam, ali je spremnost na lični angažman da bi se to ostvarilo mnogo manja“. Otuda je osnovni cilj projekta podsticanje mladih na aktivno učešće u društvu, što je u skladu sa ciljevima Strategije.

Vrste usluge

Konkurs
Konkurs je raspisan za omladinske organizacije i neformalne grupe mladih (od 15 – 30 godina) i trajaće dva meseca (od 3. novembra do 26. decembra 2008. godine). Cilj konkursa je bio da se mladi motivišu da identifikuju društvene probleme u svom okruženju i da reaguju na njih, tako što će osmisliti konkretnu akciju kojom bi ili rešili probleme ili ukazali na njihovo postojanje. Svoje predloge za rešavanje konkretnih problema, mladi su podnositi na posebnom formularu (on-line prijava).Predviđeni troškovi za implementaciju najboljih predloga  su iznosili do 50. 000 RSD po projektu.

Implementacija odabranih društvenih akcija
Nakon zatvaranja konkursa žiri je odabrao12 predloga čija je realizacija ili skrenula pažnju ili doprinela rešavanju konkretnog društvenog problema u lokalnim sredinama. Prilikom odabira posebno je uzet u obzir kriterijum  ravnomerne zastupljenosti na teritoriji Srbije. Logistička i tehnička pomoć pri realizaciji je obezbeđena od strane EPuS i njegovih lokalnih veća.

Publikovanje brošure “E, mogu i ja!”
“E, mogu i ja!” je  svojevrsni vodič kroz društveni aktivizam  u kome se na zanimljiv i humorističan način  objašnjava  zašto je bitno biti društveno aktivan, kako se angažovati i sl. Opisi, izveštaji i fotografije realizacije odabranih predloga su poslužili kao tzv. “primeri dobre prakse”.

PR i marketinška kampanja
Pomenute aktivnosti je pratila kampanja uz specifično vizuelno rešenje osmišljeno u vidu stripa. Strip prati doživljaje glavnog junaka  (REŠIVOJE), koji je društveno odgovoran i prolazi kroz niz situacija u kojima se susreće sa raznim društvenim problemima koji ga motivišu da se angažuje i radi na njihovom rešavanju.

Dobrodošli u Nemačku 2007
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A N/A 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
36 učenika iz pilot odeljenja GTZ projekta

Nemačka organizacija za tehničku saradnju GTZ

januar – avgust 2007 Ambasada Republike Nemačke
Dobrodošli u Nemačku 2007
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A N/A 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
36 učenika iz pilot odeljenja GTZ projekta

Nemačka organizacija za tehničku saradnju GTZ

septembar – decembar 2009 Ambasada Republike Nemačke
Dobrodošli u Nemačku 2008
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A N/A 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
32 učenika iz pilot odeljenja GTZ projekta

Nemačka organizacija za tehničku saradnju GTZ

septembar – decembar 2008 Ambasada Republike Nemačke
Dobrodošli u Nemačku 2008
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A N/A 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
35 učenika iz pilot odeljenja GTZ projekta

Nemačka organizacija za tehničku saradnju GTZ

mart – maj 2008 Ambasada Republike Nemačke
Opis projekta

U okviru projekta Dobrodošli u Nemačku, Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ) omogućila je da učenici srednjih škola iz Srbije odu u sedmodnevnu studijsku posetu Nemačkoj.

Program razmene učenika nadograđuje se na strukturu i iskustvo dva GTZ-ova projekta koja su deo programa nemačke razvojne saradnje u Srbiji. Oba projekta, to jest “Reforma srednjeg stručnog obrazovanja” i “Transformacija sukoba i osnaživanje mladih”, a sprovode se u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Učenici koji su deo ovih pilot programa imali su pravo učešća.

Cilj projekta je da se mladim ljudima omogući da prošire svoja intelektualna, društvena i kulturološka znanja kroz posete partnerskim odeljenjima u nemačkim srednjim školama i omladinskim centrima.

Vrste usluge
 • Organizacija testiranja/pisanja eseja
 • Organizacija intervjua
 • Selekcija kandidata
 • Pomoć u organizaciji putovanja
 • Medijska pokrivenost aktivnosti na projektu
Dobrodošli u Nemačku 2007
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A N/A 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
60 studenata Univerziteta u Srbiji

Ambasada Republike Nemačke
Nemačka organizacija za tehničku saradnju
Fondacije:
Friedrich Ebert
Konrad Adenaue
Hans Zajdel, Heinrich Boll
Friedrich Naumann

januar – avgust 2007 AEGEE
Dobrodošli u Nemačku 2008
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A N/A 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
60 studenata Univerziteta u Srbiji

Ambasada Republike Nemačke
Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj
Nemačka organizacija za tehničku saradnju
Državna kancelarija Bavarske

maj 2008 – mart 2009 Bavarski univerzitetski centar za srednju, istočnu i jugoistočnu Evropu (BAYHOST)
Fondacije:
Friedrich Ebert
Konrad Adenauer
Hans Zajdel, Heinrich Boll, Friedrich Naumann
Dobrodošli u Nemačku 2009
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A N/A 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
60 studenata Univerziteta u Srbiji

Ambasada Republike Nemačke
Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj
Nemačka organizacija za tehničku saradnju
Državna kancelarija Bavarske

jun 2009 – januar 2010 Bavarski univerzitetski centar za srednju, istočnu i jugoistočnu Evropu (BAYHOST)
Fondacije:
Friedrich Ebert
Konrad Adenauer
Hans Zajdel, Heinrich Boll, Friedrich Naumann
Opis projekta

Ambasada Savezne Republike Nemačke u Srbiji u saradnji sa 5 nemačkih fondacija, aktivnih u Srbiji (Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Friedrich Naumann, Heinrch Boll i Hanns Siedel fondacija), Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GTZ),  Evropskim pokretom u Srbiji kao domaćim partnerom, pokrenula je projekat Dobrodošli u Nemačku.

Projekat Dobrodošli u Nemačku motivisan je evidentnim neiskustvom i odsustvom mogućnosti mladih generacija da upoznaju običaje, kulturu i uopšte, funkcionisanje država članica Evropske unije. S obzirom na to, a imajući u vidu činjenicu da je reč o budućim liderima i nosiocima procesa EU integracija, suština ovog projekta je da društveno aktivni studenti dobiju mogućnost da kroz ovaj kreativni program upoznaju nemačke običaje, vrednosti, kulturu i funkcionisanje nemačkih institucija, ali i da uspostave mostove saradnje sa jednom od zemalja osnivača Evropske unije.

Glavni ciljevi ovog projekta su približavanje vrednosti Evropske unije srpskim studentima, njihovo upoznavanje sa institucijama, kulturom, običajima, građanima jedne od država osnivača Evropske Unije, ali i uspostavljanje kontakata sa nemačkim studentima slične profesionalne orjentacije, što bi omogućilo razmenu ideja i doprinelo saradnji mladih generacija dveju zemalja.

Vrste usluge
 • Definisanje kriterijuma za odabir studenata
 • Organizacija konkursa za studente Univerziteta u Srbiji
 • Selekcija kandidata
 • U saradnji sa partnerima kreiranje programa boravka u Nemačkoj
 • Organizacija putovanja
 • Evaluacija programa
 • Medijska pokrivenost aktivnosti na projektu
Upoznaj Evropu u Danskoj 2008
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A N/A 2
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
50 učenika srednjih škola u Srbiji

Ambasada Kraljevine Danske

januar – avgust 2008 ISAC fond
Upoznaj Evropu u Danskoj 2008-2009
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A N/A 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
60 učenika srednjih škola u Srbiji

Ambasada Kraljevine Danske

septembar 2008 – mart 2006 ISAC fond
Opis projekta

Danska ambasada u Srbiji u saradnji sa ISAC fondom i Evropskim pokretom u Srbiji pokrenula je projekat Upoznaj Evropu u Danskoj. Cilj projekta je da se đacima iz Srbije kroz jednonedeljni boravak u Danskoj omogući upoznavanje sa kulturom i običajima ove evropske države.

Suština ovog projekta je da se kod mladih, kroz posete raznih državnih i obrazovnih institucija, ideja Evropske unje učini konkretnom i opipljivom, da se podstakne raznovrsnost u shvatanju drugih evropskih država, prošire znanja o institucionalnim strukturama jedne članice EU, i da se srpski đjaci upoznaju sa Danskom, njenom kulturom i narodom.

Vrste usluge
 • Definisanje kriterijuma za odabir učenika
 • Organizacija konkursa za učenike trećeg razreda srednjih škola u Srbiji
 • Selekcija kandidata
 • U saradnji sa partnerima kreiranje programa boravka u Dansku
 • Organizacija putovanja
 • Evaluacija programa
 • Medijska pokrivenost aktivnosti na projektu
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 70% 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Studentri, šira javnost

Ambsada Velike Britanije
Skupština grada Beograda

2003 – 2005 Dom omladine Beograd
Opis projekta

Projekat za izgradnju regionalnog informacionog centra za unapređenje Evropskih institucija i kulture Beograd, kao glavni grad Srbije, jedan je od najvećih kulturnih centara u istocnoj Evropi. On ima dugu tradiciju koja datira iz rimskog doba. Kao takvi, i grad i zemlja predstavljaju sastavne delove evropske kulture, istorije i tradicije. U vreme globalnih i evropskih integracija, ova oblast je logično međusobno povezana sa zemljama Evropske Unije.

Nažalost, istorija skorašnjih odnosa između Evropske Unije i Srbije nije tako svetla. Srbijom je vladao nacionalistički režim koji je imao sukobe sa ostatkom sveta i osuđivao Evropsku Uniju da je deo NATO-a. Mediji su obilato zloupotrebljavani da okrenu javno mnenje protiv evropskih vlada, institucija, čak i kulture. Pošto je malo građana Srbije imalo šansu da se uveri u suprotno, zahvaljujući politici viza, medijske manipulacije su rezultovale ozbiljnom promenom mišljenja, bez obzira koliko bliske bile prethodne istorijske veze koje su postojale. Posle pada nacionalističkog rezima, javno mnenje je otvoreno za promene, ali ove promene se neće dogoditi dok nove informacije ne sazna čitavo stanovništvo.

Najbolji izvori informacija o Evropskoj Uniji jesu institucije ovog entiteta. To je razlog zašto Dom omladine Beograda i Evropski pokret u Srbiji žele da ustanove zvanični informacioni centar za širenje svih vrsta informacija o Evropskoj Uniji koje zanimaju građane. Ovaj centar bi imao kancelariju smeštenu u Omladinskom kulturnom centru Beograda i redovno bi bio povezan sa institucijama Evropske Unije da obezbeđuje najtačnije moguće informacije. Te informacije bile bi tada prenošene vladinim institucijama, nevladinim organizacijama, preduzećima i pojedincima širom Srbije. Kancelarija bi bila otvorena za posete i takođe bi služila kao sredstvo promocije turističkih destinacija i kulturnih događanja u Evropskoj Uniji. Ova kancelarija bi imala važnu ulogu u podržavanju kulturne, omladinske i ekonomske saradnje između Evropske Unije i Srbije. Ime ovog centra je EU Info Point.

Ovaj projekat je pokušaj da se započne sa izgradnjom takve infrastrukture, i da se odrede faze njenog razvoja kao jedne nezavisne, samofinansirajuće institucije koja će služiti kao most između Evropske Unije i zemlje koja će postati njen član.

Vrste usluge
 
Putujmo u Evropu 2005
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 4
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
100 studenata
Unirverziteta u Srbiji

Ministarstvo prosvete i sporta
Skupština grada Beograda
Balcan Trust Fond, Lasta, Kontiki, POŠTA, Fondacija za mir i rešavanje kriza, Human Dinamics, Raiffeisen bank

januar – avgust 2005 Skupština grada Beograda
Beogradska kulturna mreža
Euroinicijative
Austrijaska ambasada
Putujmo u Evropu 2006
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 8
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
200 studenata
Unirverziteta u Srbiji

Skupština grada Beograda
Balcan Trust Fond
MGI, Lasta, Kontiki, In Hotel
Zepter Int, Dunav Insurance
Uniqa, Železnice Srbije

decembar 2005
– avgust 2006
Austrijaska ambasada
Skupština grada Beograda
Euroinicijative
Putujmo u Evropu 2007
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 12
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
300 studenata
Unirverziteta u Srbiji

Skupština grada Beograda
Balcan Trust Fond
MGI, Lasta, Kontiki, In Hotel
Zepter Int, Dunav Insurance
Uniqa, Železnice Srbije  

decembar 2005
– avgust 2006
Austrijaska ambasada
Skupština grada Beograda
Putujmo u Evropu 2008
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 9
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
200 studenata
Unirverziteta u Srbiji

Skupština grada Beograda
Izvršno veće Vojvodine
Železnice Srbije, Vip mobile
Balkanski fond za demokratiju
Hypo Alpe Adria Bank
Wiener Stadtische, OBB, Porr
Raiffeisen bank, Uniqa
Porsche, Kontiki, MGI

decembar 2007
– avgust 2008
Austrijaska ambasada
Skupština grada Beograda
Putujmo u Evropu 2009
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 9
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
200 studenata
Unirverziteta u Srbiji

Žeznice Srbije, Vip mobile
Balkanski fond za demokratiju
Hypo Alpe Adria Bank
Wiener Stadtische
Uniqa osiguranje
Kontiki, Moore and Stevens

decembar 2008
– avgust 2009
Austrijaska ambasada
Skupština grada Beograda
Opis projekta

Godine 2005. Austrisjka ambasada, Evropski pokret u Srbiji i Euro Inicijative su organizovale konkurs po kojem su 100 najboljih studenata Univerziteta u Srbiji osvojili jednomesečno putovanje u Evropu. Osnovna ideja projekta je da se mladim ljudima koji imaju malo znanja o Evropi i koji nisu putovali (a njih oko 70% nikada nije putovalo u zemlje članice EU) obezbedi bi steknu neprocenjivo iskustvo obezbedi neophodna Šengen viza, inter-rail karta i džeparac kako bi upoznali različite zemlje EU, njihove vrednosti i kulturu.

Narednih godina je struktura projekta ostala 90% nepromenjena dok je povećan broj studenata kojima je ovakvo putovanje omogućeno.

Svi neophodni resursi su obezbeđeni u sardnji sva tri sektora: lokalne i državne uprave, privatnog i nevladinog sektora i Austrijske Ambasade u Srbiji.

Odabrani kandidati su sredinom jula organizovanim prevozom putovali u Beč a odatle u željene Šengen države (Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Španija Portugal, Grčka, Holandija, Finska, Švedska, Norveška, Luksemburg, Danska i Island).

Vrste usluge
 • Organizacija takmičenja za studente Univerziteta u Srbiji
 • Izbor najboljih studenata
 • Partnerska saradnja sa Austrijskom Ambasadom i obezbeđivanje Šengen viza
 • Partnerstvo sa biznis sektorom – obezbeđivanje inter rail karata i džeparca
 • Medijska pokrivenost aktivnosti na projektu

Evropa u školi 2003
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Osnovne i srednje škole u Srbiji

DECSCG
EC

15. februar – 15. maj Dom omladine Beograda
Evropa u školi 2004
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 6
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Osnovne i srednje škole u Srbiji

Pro Credit bank, FES
GA Dereta
Ministarstvo prosvete
DECSCG, Partigees
Austrijska ambasada

15. februar – 15. maj Dom omladine Beograda
Evropa u školi 2005
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 4
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Osnovne i srednje škole u Srbiji

Pro Credit bank, FES
GA Dereta
Ministarstvo prosvete, DECSCG

15. februar – 15. maj Galerija Ozon, TV ADV
Evropa u školi 2006
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 5
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Osnovne i srednje škole u Srbiji

Pro Credit bank
FES, GA Dereta
Ministarstvo prosvete
DECSCG
Austrijska ambasada

15. februar – 15. maj
Evropa u školi 2007
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 6
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Osnovne i srednje škole u Srbiji

Ministarstvo prosvete
Nemačka ambasada

15. februar – 15. maj
Evropa u školi 2009
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Osnovne i srednje škole u Srbiji

Ministarstvo prosvete RS
Fondacia Friedrich Ebert
Izdavačka kuća Laguna,
Delegacija evropske komisije u Srbiji

30. mart – 03. jun
Opis projekta

Evropa u školi je pedagoška aktivnost koja je službeno priznata u mnogim rezolucijama i preporukama evropskih instutucija, kao i službenim dokumentima nacionalnih pedagoških  autoriteta.

Evropa u školi je transnacionalna i interkuturalna inicijativa pod zajedničkim pokroviteljstvom Saveta Evrope, Evropske komisije, Evropske kulturne fondacije i Evropskog parlamenta. 

Kroz sadržaj, strukturu i metodologiju aktivnosti Evropa u školi promoviše: Opšte školovanje za demokratiju , interkulturalno obrazovanje, spremnost za doživotno učenje , osposobljavanje u novim informatičkim i komunikacionim tehnologijama, 
međunarodna saradnja na područiju školstva.

Uvođenjem evropskih tema u školstvo, Evropa u školi želi pomoći mladim ljudima da razviju mogućnost I veštine koje ima pomažu da se suoče sa izazovima modernog društva. Evropa u školi podstiče mlade ljude da uz podršku učitelja I profesora: poboljšaju znanje I razumevanje sopstvene culture, kao i evropske integracije I kooperacije, razvijanje osećaja odgovornosti i da postanu svesni građani Evrope.

Projekat Evropa u školi je iniciran u Srbiji 2003 kao pilot projekat literalnog i likovnog konkursa organizovanih povodom Dana Evrope a uz podršku Lokalnih veća evropskog pokreta u Srbiji i Ministarstva prosvete i sporta Vlade Republike Srbije. 

Od 2005. Godine EPuS je dobio status punopravnog člana Evropa u školi. Ideja je EPUSa da se takmičenja i druge aktivnosti vezane za unapređenje obrazovanja i razumevanje evropske kulture u Srbiji nastave kao ustaljene aktivnosti svake godine.

Vrste usluge
 • Organizacija godišnje likovno i literarnog takmičenja za osnovne i srednje škole
 • Odabir najboljih na Nacionlanom takmičenju
 • Organizacija izlozbe i dodela nagrada
 • Organizacija susreta mladih, kao i susreti nagrađenih
 • Evaluacija programa
 • Medijska pokrivenost aktivnosti na projektu

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 50% 5 + lokalna veća
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Građani u 15 opština u SCG – posebno omladina

Ambasade Holandije, Švedske, Velike Britanije, Brittish Council, EAR, Delegacija Evropske komisije u SCG

leto 2004 – jesen 2005 Generacija 21, Mladi evropski federalisti – JEF Beograd
Opis projekta

Projekat “Moj grad u Evropi – Euro Star Bus” je informativna kampanjao EU koju implementira EPuS u saradnji sa omladinskim organizacijama Generacija 21 i Mladim federalistima. Cilj ovog projekta je da se građani informišu o osnovnim aspektima EU i da se promovišu evropske vrednosti u SCG i da se postigne bolje razumevanje problema integracije i procesa tranzicije u ciljnim grupama kao i da se podigne nivo znanja mladih o EU temama, posebno u manjim gradovima u SCG i da se podigne svesnost građana.

Aktivnosti uključuju

 • Formiranje tima 20 mladih aktivista posebno obučenih da promovišu vrednosti EU
 • Priprema prigodnih promo materijala
 • Poseta 10 gradova u SCG, Beograd, Novi Pazar, Pirot, Novi Sad, Užice, Čačak, Niš, Bijelo Polje, Nikšić, Podgorica, Kruševac, Zrenjanin, Leskovac, Subotica i Valjevo
 • Opremanje posebnog autobusa ”EURO STAR BUS” koji će služiti kao mobilni info centar
 • Medijsku kampanju i aktivnosti podizanja svesti u posećenim opštinama
Vrste usluge
 • trening volontera i aktivista
 • press konferencije
 • posete ambasadora i osoblja ambasada gradonačelnikovoj kancelariji
 • distribucija raznog promotivnog materijala direktan kontakt sa građanima i razjašnjavanje pitanja vezanih za EU
 • uključivanje omladine (osnovne i srednje škole) u EU tematiku kroz umetnička takmičenja, Euro slagalicu, Euro pesme i debate

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 36 000
12 000

9300
100% 3 (puno radno vreme) +
6 (pola radnog vremena)
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Srednje škole u Srbiji

CHF International, volonterski rad, opštine u Vojvodini

septembar 2002 – mart 2005
Opis projekta

Osnovni cilj ovog projekta je da učenici nauče osnovne termine tržišne ekonomije kroz predavanja i praksu.

 • Implementacija JAS programa u srednje škole u Srbiji:
  • Primenjena ekonomija
  • Program za kompanije
  • MESE
 • Saradnja sa lokalnim preduzetnicima u obrazovnom sistemu
 • Saradnja sa lokalnim preduzetnicima u Programu za kompanije
Vrste usluge
 • Publikacije
 • Ustanovljena stalna komunikacija i saradnja sa Ministarstvom prosvete i sporta
 • Potpisan ugovor sa donatorom CHF za škole u istočnoj i južnoj Srbiji
 • ToT – seminar održan je za profesore koji će predavati JAS predmete u školama, koje će se održati na Kopaoniku, u septembru 2003. i u Kikindi, u novembru 2003.
 • Knjige i materijal za profesore i učenike prevedeni su, prilagođeni i objavljeni
 • Približno 50 odeljenja počelo je sa JAS programom
 • Pripremljeno je MESE internet takmičenje

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 43 530 USD 100% 4
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Podmladci prodemokratskih političkih partija u regionu Zapadnog Balkana

National Endovorment for Democracy

mart – septembar 2007 Kosovska omladinska mreža
ADP ZID Podgorica
Centri civilnih inicijativa
Volonterski centar Zagreb
Opis projekta

Osnovna ideja projekta je da okupi podmlatke političkih partija iz Srbije (uključujući Kosovo), zatim Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Njihovim aktivnim učešćem na seminarima i internet forumu unaprediće se proces pomirenja i ohrabriti međusobna saradnja s ciljem promocije evropske i regionalnih integracija na prostorima bivše Jugoslavije.

Ciljevi projekta su:

 • Pomirenje među članovima podmladaka prodemokratskih političkih stranaka iz zemalja regiona koje su bile uključene u etničke sukobe u protekloj deceniji. Ovaj projekat ima za cilj da razbije predrasude i stereotipe i izgradi poverenje između mladih, budućih lidera.
 • Izgradnja i poboljšanje poverenja među omladinom prodemokratskih političkih partija.
 • Poboljšanje znanja mladih o evropskoj i regionalnim integracijama i razmena iskustva o ovim procesima u svakoj od zemalja regiona.
Vrste usluge
 • Internet forum – internet forum je bio stalni kanal za komunikaciju učesnika projekta kojim je omogućena razmena ideja, iskustava i korisnih informacijama. Ćlanovi foruma su bili u mogućnosti da putem interneta komuniciraju sa pojedinim zvaničnicima koji se bave evropskim integracijama.
 • Seminari – projekat predviđa održavanje dva seminara koji će okupiti po 30 učesnika. Prvi seminar je održan u Srbiji, drugi u BIH. Prednost pri izboru učesnika na seminaru imali su najaktivniji učesnici internet foruma, aktivisti iz lokalnih ogranaka političkih partija. Pri izboru učesnika uzeta je u obzir i polna zastupljenost.

Pored interaktivnih predavanja eminentnih stručnjaka i univerzitetskih profesora, seminari su obuhvatili i radionice koje su imale za cilj razvijanje duha saradnje među učesnicima. Tokom seminara učesnici su posetili državne institucije koje se bave evropskim integracijama.

Teme na seminarima su: evropske integracije, regionalna saradnja i međupartijska saradnja na evropskom i svetskom nivou.

Zvoni za Evropu – 2007.
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 3 500 € 100% 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Maturanti srednjih škola na Vračaru

Opština Vračar

oktobar – decembar 2007
Zvoni za Evropu – 2008.
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 510 000 RSD 100% 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Učenici treće i četvrte godine srednjih škola na teritoriji grada Beograda

Fondacija Friedich Ebert

mart – decembar 2008
Zvoni za Evropu – 2009.
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 15 286,44 € 100% 3+3 kordinatora lokalnih veća
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Učenici treće i četvrte godine srednjih škola na teritoriji grada Beograda,Novog Sada,Subotice i Novog Pazara

Fondacija Friedich Ebert

februar – decembar 2009 ISAC fond
Opis projekta

Maturanti srednjih škola na Vračaru su kroz projekat “Zvoni za Evropu!” imali priliku da kroz dvomesečni program edukuju o Evropskoj uniji, njenoj strukturi, istoriji, kao i procesu pridruživanja u kome se Srbija nalazi. Posebna pažnja je posvećena programima Evropske unije posvećenih mladima, kao i neophodnosti angažovanja u lokalnoj zajednici. Program “Zvoni za Evropu” je obuhvatao niz interaktivnih predavanja i radionica, koje su vodili članovi stručnog tima EPuS, kao i gosti predavači. Na kraju programa, maturanti su pripremili eseje, kojim su izrazili svoja razmišljanja o odnosima Srbije i EU, koji su objavljeni u brošuri. Takođe, u svakoj školi je su polaznici organizovali “Evropski čas”, na kome su prezentovali stečena znanja, i diskutovali sa učenicima.

Vrste usluge

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 6 500 100% 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Zvaničnici Vlade i Narodne skupštine Republike Srbije
predstavnici civilnog društva iz Srbije, zvaničnici, politički predstavnici i eksperti iz regiona i drugih zemalja

Fondacija Friedrich Ebert

Septembar 2010 – januar  2011
Opis projekta

Konzistentna i koherentna spoljna politika je jedna od glavnih komponentu političke stabilnosti zemlje. Određeno vreme je bilo veoma teško razgovarati o zvaničnom stavu srpske diplomatije po bilo kom pitanju spoljne politike Republike Srbije, zbog različitih pozicija različitih subjekata. Formulisanje spoljne politike i određivanje njenih osnovnih smernica predstavlja poseban izazov za političke elite zemalja u tranziciji. To se prvenstveno odnosi na duboko i višestruko podeljena društva u kojima ne postoji osnovni konsenzus u vezi sa spoljnopolitičkim prioritetima.

Organizovanjem Javne debate, Forum za međunarodne odnose, Evropski pokret u Srbiji i Fondacija Fridrih Ebert – kancelarija u Beogradu, žele da predstave trenutno realno stanje spoljne politike Srbije i aktuelna  pitanja u bilateralnim i multilateralnim odnosima sa različitim državama i međunarodnim organizacijama. S druge strane, javna debata će biti mogućnost da se obeleži 15 godina rada Foruma za međunarodne odnose koji se bavi spoljnom politikom Srbije.

Forum je osnovala grupa uglednih profesora i istraživača u oblasti međunarodnog prava i međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa, iskusnih diplomata i vodećih spoljnopolitičkih komentatora iz nezavisnih medija koja je odlučila da se priključi Evropskom pokretu u Srbiji. Od samog početka, Forum je okupljao neke od najistaknutijih spoljnopolitičkih analitičara koji je njegov najvredniji resurs. Forum je jedinstvena institucija, u smislu članstva, stručnosti i demokratičnosti.

Metodologija
 • Priprema organizacije Debate
 • Organizacija Debate
 • Priprema zbornika radova sa Debate
 • Medijska promocija Debate
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
donosioci odluka, predstavnici državnih institucija ,akademski krugovi, eksperti, studenti, mediji, opšta javnost

SlovakAid

januar 2008 – maj 2009 Istraživački centar slovačke spoljnoploitičke asocijacije (RC SFPA)
Opis projekta / Aktivnosti

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Forum za međunarodne odnose u saradnji sa Research Center of the Slovak Foreign Policy Association inicirao je uspostavljanje časopisa “Evropske sveske”, koji će izlaziti dvomesečno i distribuirati redovne i objektivne informacije javnosti u Srbiji o posledicama ulaska u EU, načinu delovanja institucija EU, zajedničke spoljne i bezbednosne politike.
Uloga Evropskih sveski bila je dvostruka: analitička, budući da se časopis u svakom broju bavio analizom aktuelnih tema koje se odnose na razvoj Evropske unije i spoljne politike kroz objavljivanje intervjua sa predstavnicima državnih tela Evropske unije ili međunarodnih organizacija, sa analitičarima, predstavnicima univerziteta o trenutnim problemima koji se odnose na Evropsku uniju ili aktuelnim spoljno-političkim temama ali i informativna, s obzirom da će časopis davati informacije o aktuelnim promenama U Evropskoj uniji, novim projektima, interesantnim web site-ovima, stipendijama, izdavačima.

Projekat je pokrenut sa motivacijom da doprinese izgradnji analitičkog kapaciteta za razvoj i promociju ideje evropskih integracija u Srbiji kroz prenošenje objektivnih informacija širokoj publici, promociju evropskih standarda i ideja i povećanje svesti o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Metodologija
 • uspostavljanje časopisa
 • priprema časopisa
 • vizuelni identitet svakog broja časopisa
 • distribucija
 • organizacija javne promocije
 • evaluacija projekta
 • medijska pokrivenost aktivnosti na projektu
Zemlja Budžet (EUR) Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 29 000 100% 15 + 30 volontera
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Donosioci odluka, studenti, članovi akademske zajednice, diplomate u procesu obrazovanja i u aktivnoj službi, šira javnost

Balkanski fond za demokratiju

februar 2009 – jun 2010

Lokalno veće EPuSa u Novom Sadu i Kragujevcu
Pravni fakulteti Univerziteta u Nišu i Kragujevcu
Studentske organizacije Fakulteta političkih nauka: SUPRA, TIM I ESF
Forum za međunarodne odnose EPuS
Fridrih Ebert fondacija

Ambasada Sjedinjenih američkih država u Beogradu

Opis projekta

Projekat je usmeren na izradu Strategije spoljne politike Srbije, čije nepostojanje dovodi do konfuzije u spoljnopolitičkom delovanju, ali i u planiranju i predviđanju spoljnopolitičkog delovanja u budućnosti. Imajući u vidu činjenicu da zvanična spoljna politika Vlade Srbije nije doneta, a da se proces oblikovanja i vođenja spoljne politike vodio na netransparentan način, kao i to da su neke dalekosežne spoljnopolitičke odluke donete bukvalno preko noći, ovim projektom predstavljen je mehanizam izrade i donošenja strategijskih dokumenata, koji se praktikuje u razvijenim demokratskim društvima.  Zato je razvijen projekat koji ima za cilj izradu strategije spoljne politike u koju su uključeni najeminentniji stručnjaci iz različitih oblasti, akademska i stručna javnost, instituti, fakulteti i organizacije civilnog društva.

Opšti cilj je postizanje konsenzusa o osnovnim spoljnopolitičkim ciljevima Srbije, dok su specifični ciljevi: izrada strategije, otvaranje debate o pravcima spoljne politike, javno zagovaranje transparentnosti u procesu oblikovanja i vodjenja spoljne politike Srbije, iniciranje donošenja zvanične Strategije spoljne politike.

Vrste usluge
 • Formiranje tri radne grupe sastavljene od po 10 studenata FPN, Pravnog, Ekonomskog i Filozofskog fakulteta čiji je  zadatak  da uz pomoć asistenata i mentora iz Foruma za međunarodne odnose izrade tri različita nacrta Strategije spoljne politike Srbije.
 • Različiti predlozi su debatovani na okruglim stolovima u 5 gradova Srbije. Nakon analize svih preporuka, radni tim je izradio jedinstven predlog Strategije spoljne politike Srbije.
 • Objavljena je publikacija „Spoljna politika Srbije – strategije i dokumenta“ koja, osim svih predloga strategija obuhvata i zbirku dokumenata o spoljnoj politici Srbije od 1804. godine. 
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 2
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Kreatori spoljne politike, uključujući širu domaću zainteresovanu javnost (akademici, profesionalci, studenti, itd)

Friedrich Ebert fondacija
Fond za otvoreno društvo

1996 – …
Opis projekta

U Forum za međunarodne odnose dobrodošao je svako ko prati ili studira razvoj odnosa među državama i nacijama i zainteresovan je za otvorenu diskusiju. Forum koji nije politički opredeljen, nastoji da pomogne SCG da priđe procesu evropske integracije i posebno podržava saradnju na teritoriji bivše Jugoslavije i jugoistočne Evrope.

Forum se sastaje jednom nedeljno na zatvorenoj sednici kako bi diskutovao o aktuelnim temama u jugoslovenskoj spoljnoj politici. Otvorene sednice održavaju se svakog drugog meseca sa jugoslovenskim ili stranim ekspertima, diplomatama i novinarima. Diskusije sa ovih sednica objavljuju se u listu Međunarodni Forum.

Ove novine se objavljuju od 1996. godine. Do sada je izdato 8 izdanja.

Vrste usluge
Publikacije:

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 15 000 € 100% 2 (puno radno vreme) +
3 (pola radnog vremena)
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Mala i srednja preduzeća, razne NVO

GTZ

novembar 2001 – novembar 2002 Lokalna veća EPuS
Opis projekta

Preduzetnički forum je ustanovljen kako bi se pomogao razvoj malih i srednjih preduzeća (SME), posebno od trenutka kad je Srbija počela da se otvara za svet, a ekonomski razvoj i revitalizacija ekonomije postale prioritetnije od politike.

Ovaj projekat aktivno učestvuje u realizaciji raznih programa koji podržavaju SME u Srbiji.

nicijativi za formiranje prvog Euro info korespondentnog centra u Srbiji, kreditne linije Evropske agencije za rekonstrukciju i jedine zvanične EU informacione mreže za podršku SME, prethodila je javna kampanja, profesionalna promocija kroz radionice sa Saveznom privrednom komorom, u saradnji sa EU info centrima u Rumuniji i Mađarskoj. Formalno Centar je uz učešće 12 domaćih subjekata (privrednih komora, banki, kompanija i EPuS) zvanično počeo sa radom u aprilu 2002. godine

Vrste usluge
 • Poboljšanje saradnje između predstavnika poslovne zajednice, lokalnih vlasti, privrednih komora i NVO
 • Istraživački rad iz oblasti stanja SME u Srbiji
 • Promocija preduzetništva
 • Organizovanje serije radionica (Bor, Zaječar, Novi Sad, Kovin, Čačak, Užice, Vranje, Leskovac, Niš, Požarevac, Vršac, Vrbas)
 • Pomoć pri formiranju prvog EU info korespondentnog centra
 • Priprema i nacrt biznis plana na 9 radionica, sa 700 učesnika na osnovu publikacije “Kako pripremiti biznis plan'”, koju su napisali stručnjaci iz EPuS
 • Obrazovni program Gea koledža iz Slovenije / Institut za Ekonomske nauke

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 5 000 € 100% 2
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Razne NVO, UNDP

UNDP

februar 2001 – maj 2002 Mreža NVO iz južne Srbije
Opis projekta

Etnički forum je nastao kao rezultat potrebe razvijanja i daljeg koherentnog oblikovanja niza aktivnosti EPuS u vezi rešavanja etničkih konflikata.

EPuS je organizovao niz seminara i radionica na kojoj je okupio predstavnike etničkih zajednica sa juga Srbije, učesnike iz drugih etničko mešovitih sredina (Sandžaka, Vojvodine, istočne Srbije), kao i predstavnike međunarodne zajednice UNDP, UNMIK, OEBS).Na kraju skupa izdat je dokument “Inicijativa za multietničku saradnju – Kruševačka deklaracija”, koji predstavlja I inicijalni dokument Etničkog foruma EPuS.

Vrste usluge
 • Istraživački rad i pisanje poglavlja pod nazivom “Prevencija konflikata i transformacija u SR Jugoslaviji” za knjigu o konfliktima u Jugoistočnoj Evropi, koju objavljuje “Evropski centar za prevenciju konflikata” iz Utrehta.
 • Istraživački rad, rad na terenu i pisanje elaborata za UNDP o kapacitetima opštinskih struktura u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Izveštaj sadrži: procenu stanja opremljenosti, struktura i kvalifikacija opštinskih vlasti, procenu ekonomskih, etničkih i političkih problema, predloge za bolji rad opštinskih službi, međuetničku koegzistenciju i brzi ekonomski oporavak; predlog 6 programa edukacije za polaznike iz ovog područja, pod pokroviteljstvom EPuS.
 • Seminar o veštinama dijaloga i integracije organizovan sa Institutom za mir SAD iz Vašingtona.

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 1 500 € + volonterski rad 100% 2 (pola radnog vremena)
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Omladinske NVO, mladi profesionalci

N/A

novembar 2002 – maj 2004 Studentska unija Ekonomskog fakulteta
Opis projekta

Prateći demokratske promene u našoj zemlji, Ekonomski forum EPuS preorijentisao je svoje aktivnosti da bi se fokusirao na popravljanje ekonomskih posledica decenije destruktivne vlasti, od kojih su mnoge jedinstvene u dvadesetovekovnoj evropskoj istoriji.

Čak i danas, kada je naša zemlja otvorena ka svetu, mnoge informacije su nedostupne našoj ekonomskoj javnosti, a novi tokovi tranzicije nisu dovoljno transparentni. Konzervativno ekonomsko obrazovanje i rad nove generacije ekonomista u ekonomiji koja je zatvorena i kaska za svetskim trendovima, čija infrastruktura je nerazvijena, predstavlja ozbiljnu pretnju našem ekonomskom razvoju.

Ideja iza Ekonomskog omladinskog foruma, koji je ustanovljen prošle godine u okviru ekonomskog foruma EPuSa, je da se moderni ekonomski trendovi učine dostupnim mladim jugoslovenskim ekonomistima, da se poboljša njihov nivo obaveštenosti o tržišnoj ekonomiji, globalnom svetu i evropskim trendovima i ekonomskim postulatima, i procesu tranzicije u Srbiji.

Gosti foruma su do sada uključivali Rory O’Sullivan, direktora beogradske kancelarije Svetske banke, Henry Russell, direktora beogradske kancelarije Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i Božidara Đelića, srpskog ministra finansija.

Vrste usluge
 • Obezbeđivanje edukacije i informacija koje nisu dostupne mladim ekonomistima u udžbenicima ili putem medija.
 • Organizovanje diskusija i razmene mišljenja sa visoko rangiranim članovima institucija koji su aktivno uključeni u proces tranzicije u Srbiji, kao i sa domaćim kreatorima naše ekonomske politike ili predstavnicima Svetske banke, IFC, IMF, EBRD, EAR, pakta za stabilnost, stranih banaka, itd.
 • Organizovanje kurseva preduzetništva i sličnih aktivnosti za članove Ekonomskog omladinskog foruma i obezbeđivanje fondova koji će omogućiti grupama mladih ekonomista iz lokalnih veća da prisustvuju sastanku Ekonomskog omladinskog foruma i aktivno učestvuju u njegovim aktivnostima.

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 33 350 € 100% 2 + 18
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Kreatori politike, eksperti, mediji, NVO, mladi lideri stranaka, predstavnici lokalnih zajednica

Evropska komisija
Fridrih Ebert fondacija

2002 – 2003 Lokalna veća EPuS
Opis projekta

Evropski forum – Srbija u Evropi je fleksibilno i veliko telo sastavljeno od eksperata, predstavnika medija, predstavnika NVO, mladih stranačkih lidera, i predstavnika lokalnih zajednica kako bi se diskutovalo o različitim problemima EU integracije, odnosima u jugoistočnoj Evropi i poziciji Srbije u tom procesu.

Ovaj projekat se sastoji od niza radionica o političkim problemima u lokalnim zajednicama koji su identifikovani kao prioritetni (od strane lokalnih civilnih grupa i demokratskih lokalnih vlasti) u procesu integracije jugoistočne Evrope, uključujući demokratsku Srbiju, u EU i šire Evro-atlantske strukture. Kroz aktivnosti projekta promovisane su vrednosti procesa evropske integracije, fokusirajući se na one teme i probleme koji su bitni za demokratizaciju zemlje.

Osnovni ciljevi projekta uključuju:

 • Dalji razvoj foruma, spremnog na kontinuiranu, racionalnu razmenu ideja i mišljenja o problemima EU integracije među ljudima iz političkih stranaka demokratske opozicije (lokalni i nacionalni nivo), eksperata (lokalnih i internacionalnih), NVO lidera, kreatora javnog mnjenja (nezavisnih medija i osoba koje se bave PR), preduzetnika koji vode mala i srednja preduzeća, o izabranim temama iz javne politike. Činiće se napori da se dođe do izvodljivih rešenja, što će voditi njihovoj implementaciji;
 • Podizanje svesnosti u srpskom društvu o problemima i izazovima EU integracije, uključujući zadate reforme našeg društva i države. Takođe je važno dobiti podršku svih elemenata društva za reformu uključujući saglasnost sa svim uslovima za članstvo u EU;
 • Podržavanje među-sektorske strateške koordinacije (privredne, neprofitne i političkih stranaka) između individua i organizacija koje imaju potencijal da pospeše pozitivne promene u društvu koje vode miru, demokratiji i tržišnoj ekonomiji, tako što će kombinovati postojeće resurse.

Specifični ciljevi projekta su trostruki:

 • Povećati stepen participacije građana u procesu donošenja odluka u stranim i domaćim pitanjima.
 • Pomoć u stvaranju socijalnog kapitala potrebnog za demokratske reforme u Srbiji i za sprovođenje reformske politike na putu ka evropskoj integraciji.
 • Nuđenje konkretnih informacija učesnicima o mogućnostima za obrazovanje i umrežavanje koje postoje u Evropi i Sjedinjenim državama u ovom momentu, npr. – NVO menadžment, javna administracija, pravo, mediji kojima se može pristupiti kroz predstavničke kancelarije stranih agencija za razvoj, međunarodnih NVO, fondacija i međunarodnih organizacija prisutnih u regionu.
Vrste usluge
 • Organizovanje serije radionica
 • Internacionalna konferencija “EU i Balkan – šta posle Soluna?“, čiji je rezultat bio CD sa dokumentima sa konferencije (na srpskom i engleskom)

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 2 000 € 100% 6
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
OEBS

N/A

jul 2003 Savezna Skupština, OEBS
Opis projekta

OEBS misija u Srbiji i Crnoj Gori i Evropski pokret u Srbiji organizovali su radionicu “Srbija i Crna Gora na putu evropskih integracija – Zadatak za Parlament”. Cilj radionice bio je podizanje stručnosti članova Parlamenta u pitanjima evropskih integracija. Okupili smo 30 članova Parlamenta (Skupština SCG, Skupština Srbije i Skupština Crne Gore) kao i predstavnike republičkih vlada i predstavnike državne zajednice. Predstavnici međunarodnih zajednica – Savet Evrope, Evropska komisija i Evropska agencija za rekonstrukciju takođe su učestvovali u radionicama. Posle prvog dana radionica koje su se održavale u dve grupe, učesnici su došli do zaključaka i preporuka kako da bolje uključe parlament u proces integracije.

Organizovani su radni stolovi na dve različite teme i učesnici su podeljeni u dve grupe. Prva grupa diskutovala je o ulozi parlamentarnih komiteta u informisanju vlade o EU temama, definisanju njihovih zadataka i odnosima sa postojećim komitetima. Moderator je bio Dragan Lakićević, Evropski pokret u Srbiji. Druga radionica diskutovala je o načinima da se poboljša saradnja i koordinacija između skupština Unije i država članica i kako da se učini složan napor ka integraciji Evrope. Moderator je bio Danijel Pantić, generalni sekretar EPuS.

Na osnovu iskustava sa radionica, zaključeno je da je neophodno razviti studiju koja bi bila analiza institucionalnih kapaciteta srpskog i crnogorskog parlamenta na nivou državne zajednice, i nivou pojedinačnih republika za proces evropske integracije. Ova studija je rezultat istraživanja i analize koju je sproveo tim stručnjaka iz EPuS.

Vrste usluge
 • Pomoć u konceptualizaciji događaja
 • Obezbeđivanje dva stručnjaka moderatora
 • Obezbeđivanje logističke podrške za realizaciju dvodnevnih radionica
 • Obezbeđivanje relevantnih publikacija za edukaciju parlamentaraca
 • Definisanje konačnih preporuka
 • Distribucija konačnih preporuka u saradnji sa OEBS-om svim relevantnim političkim i akademskim akterima u zemlji
 • Studija o institucionalnim kapacitetima srpskog i crnogorskog Parlamenta za proces evropske integracije

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 134 202 € 100% 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
East-West Project of Parliamentary Practice (EWPPP)

N/A

2004 – 2007 ACHR – Albanija
CCI-BIH
FORUM- BRJ Makedonija
CDT – Crna Gora
KIPRED – UNMIK Kosovo
Opis projekta

Zakonodavstvo i građani: Jačanje demokratskih institucija i civilnog društva na Zapadnom Balkanu je trogodišnji program, koji je imoa za cilj da pomogne Parlamentima i NVO-ima zapadnog Balkana kako bi se unapredilo funkcionisanje demokratskih institucija i participacija civilnog društva u procesu donošenja odluka. Ovaj program je imao za cilj da pomogne zemljama zapadnog Balkana u teškom procesu tranzicije. Inter-etničke tenzije, ekstremno desne političke tendencije, korupcija i organizovani kriminal su još uvek glavne prepreke izgradnji demokratskih kapaciteta u institucijama. Ovaj program je sproveden u tri zemlje u regionu na individualnom nivou, a u isto vreme je istakao važnost regionalne transparentnosti i komunikacije za efektivan demokratski razvoj. Regionalona komponenta je bila kritična za uspeh ovog programa, što je bazirano na ideji da je stvaranje stabilne i mirne južne regije vitalno za budućnost Evrope.

Vrste usluge
Aktivnosti programa:

 • Stalna konferencija Parlamenata i NVO
 • Regionalni okrugli stolovi
 • Trilateralne regionalne razmene
 • Sastanci timova Parlamenta / civilnog društva u okviru 1 zemlje
 • Studijske posete za mlade lidere

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 75 055 € 100% 4
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
East-West Project of Parliamentary Practice (EWPPP)

Evropska komisija
Pakt za stabilnost za Jugoistočnu Evropu

2001 – 2004 1.
Albanian Center for Human Rights, Democracy Foundation of BIH, Free and Democratic Bulgaria Foundation, Croatian Helsinki Committee for Human Rights, FORUM – Center for Strategic Research and Documentation of Macedonia,
Center for Democracy and Human Rights of Montenegro, Asociatia pro Democratia of Romania
Opis projekta

EPuS je inicirao ovaj projekat kako bi se unapredila saradnja NVO-a i poslanika iz sedam zemalja Jugoistočne Evrope. Cilj je izgradnja veza i saradnje između naše zemlje i susednih zemalja, upoznavanje sa njihovim parlamentarnim iskustvima i iskustvima proizašlim iz rada nevladinih organizacija. Ciljevi projekta su:

 • Poboljšanje saradnje između građanskog društva i Parlamenta
 • Bolji uvid građana u rad vladinih organa
 • Pomoć vladama da proslede parlamentima važne predloge pravnih regulativa

Ova komunikacija je zamišljena kao proces sa povratnom spregom: Parlamentu (Narodnoj skupštini Republike Srbije) nudi se mogućnost korišćenja saveta i podrške NVO-a u procesu stvaranja predloga zakona, dok NVO-i dobijaju uvid “iznutra” u rad Parlamenta, njegova inherentna ograničenja i metode rada.

Vrste usluge
 • Nadgledanje zakonodavnog procesa
 • Sastanci stručnih konsultanata
 • Učešće na konferencijama
 • Organizovanje javnih diskusija
 • Objavljivanje literature o zakonodavnim problemima
 • Poseta parlamentima susednih zemalja
 • Uzajamne posete parlamentarnih i NVO delegacija Srbije i Albanije
 • Saradnja sa Zakonodavnim Odborom Parlamenta Srbije
 • Ostvarivanje stalne saradnje sa Jugoslovenskim komitetom pravnika u nacrtu predloga zakona o dostupnosti javnih informacija

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 7 950 € 100% 5
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Skupština državne zajednice Srbija i Crna Gora, Skupština Republike Srbije, Skupština Republike Crne Gore

OEBS

decembar 2003 – mart 2004
Opis projekta

Projekat ”Izvori informacija i baze podataka Evropskih institucija on-line” uključuje radionice za članove Skupštine Državne zajednice Srbija i Crna Gora, Skupštine Republike Srbije, Skupštine Republike Crne Gore i osoblja sve tri skupštine uključujući informativne službe, osoblje biblioteka, istraživače, sekretare komiteta kao i pripravnike koje sponzoriše OEBS a koji rade kao mladi istraživači u skupštinama.

Edukacija skupštinskog osoblja – službe koja pruža istraživačku podršku MP, ključni je elemnt za snaženje uloge Parlamenta u problemu evropskih integracija. Trening se sastoji od 3 radionice (2 u Beogradu i 1 u Podgorici) sa maksimalno 15 učesnika po 1 radionoci.

Trening je prilagođen administrativnom osoblju Parlament a kako bi se povećali kapaciteti i efektivnost u procesu stabilizacije i priključenja i u procesu pregovaranja, kao i radi pomoći članovima Parlamenta u procesu legalne transformacije i usvajanja komunitarnog prava.

Parlament mora imati veći nivo znanja i veština, koje su neophodne za rad, i za upotrebu evropskih izvora i baza podataka koji su bitni za evropske integracije. Učesnici će posle uspešnog završetka treninga dobiti diplome OEBS-a i EPuS.

Vrste usluge
 • Desetodnevni trening za svaki Parlament u periodu od decembra 2003 do marta 2004. godine.
 • Radionice pokrivaju sledeće oblasti: EU institucije i njihove nadležnosti, Internet i nove informacione tehnologije – pretraživanje podataka o institucijama EU i podataka o specifičnim temema. EU legislatura, zakoni u pripremi, parlamentarna pitanja i dokumenta od javnog interesa, druge institucije ODIHR, Savet Evrope itd.
 • Obezbeđivanje svih relevantnih dokumenata i prevoda.
 • Stručna predavanja o EU institucijama i praktičan rad sa učesnicima.

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 3 500 € dvodnevni seminar 100% 2+5
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Uprava Grada Beograda
Opština Kovin
Multietnička grupa predstavnika civilnog društva sa Kosova
Skupština Grad Beograd
Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V
Kosovo Open Society Fund
U toku
Opis projekta

Ciljevi:
Izgradnja kapaciteta lokalne administracije I eksperata ali drugih ciljnih grupa – OCD, lokalne zajednice I medija za proces evropskih integracija I prepoznavanje adekvatne uloge I kompetencija u pretpristupnom procesu je jedna od prioriteta rada EPuS.

EPUS je kreirao Školu Evropskih integracija kao model koji se implementira na osnovu potreba specifičnih grupa i na osnovu posebnih zahteva fondova ili donatora.

Model obuke obuhvata široki opseg tema i posebnih, specifičnih pod-tema a zavisno od interesovanja i potreba korisnika: od istorije EU, njenih institucija, načina donošenja odluka, politike proširenja, regionalne saradnje do onih praktičnih koji se odnose na posebne politike, on line pretraživača, uloge LS u procesu integracija, nama dostupne fondove i obuke za pristupanje programima i fondovima…

Vrste usluge
 • Dizajnirane programa treninga /seminara koji uključuje I teorijski I praktičan deo
 • Odabir predavača i konsultacije/trening instrukcije
 • Priprema trening materijala
 • Organizacija treninga/logistika- mesto održavanja, transport, osveženje, tehnika…
 • Evaluacija I izveštavanje

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 2 648 000 € 100% 2+6
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Lokalne samouprave
nevladine organizacije
mediji, kulturne institucije, filijale NZS-a
iz prekograničnog regiona Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Fond za otvoreno društvo oktobar 2008-februar 2009
Opis projekta

Ovaj program se svoj aktivnostima pre svega fokusira na tri rešavanje sledećih problema:

 • Nepoznavanje procedura i okvira za korišćenje pomoći EU, kao i slaba informisanost o ostalim programima dostupnim Srbiji na lokalnom nivou
 • Nedostatak kapaciteta i svesti na lokalnom nivou o potrebama dugoročnog programiranja lokalnog i regionalnog razvoja u skladu sa nacionalnim prioritetima i EU prioritetima, kao i nedostatak stručnih kadrova na lokalnom nivou koji bi adekvatno odgovorili na konkurse u skladu sa EU procedurama, posebno u pograničnim opštinama koje će učestvovati u prekograničnom programu sa Hrvatskom, CG i BiH.
 • Nedovoljna informisanost predstavnika civilnog društva o procesima programiranja i projektovanja, i samim tim nedovoljna “kontrola” procesa na nacionalnom nivou;

Glavni ciljevi koji su ostvareni kroz realizaciju aktivnosti su:

 • Poboljšana informisanost i razumevanje IPA prioriteta i ostalih dostupnih fondova EU na lokalnom nivou;
 • Pružena  stručna konsultaciju za izradu projekata lokalne zajednice a pre svega u korišćenju komponenti namenjene prekograničnoj saradnji;
 • Povećan kapacitet pograničnih područja i opština, naročito u oblastima koje će prvi put biti uključene u program prekogranične saradnje (Hrvatska, CG, i BiH);

Unapređen proces programiranja Instrumenta pretpristupne pomoći tako što će se čitav proces postaviti “vidljivijim“ za njegove direktne korisnike

Vrste usluge

Komponenta  1
Publikovanje brošura:
Dopunjeno izdanje Vodiča za instrument pretpristupne pomoći IPA
Nova generacija Programa zajednice 2007-2013

Komponenta 2
Ova komponentu se svojim aktivnostima pre svega fokusirala na drugu komponentu Instrumenta pretpristupne pomoći odnosno na za prekograničnu saradnju sa ciljem da blagovremeno podigne kapacitet lokalne samouprave i OCD-a i poboljša absorpcione kapacitete opština koje se kvalifikuju za kandidovanje za ovu komponentu kao i da se poboljša kvaliteta projekata i unapredi saradnja sa partnerima  iz navedenih susednih zemalja i to sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom.

Organizacija tri dvodnevna seminara na temu Priprema projekta za prekogranični program Srbije i CG/BiH/HR 2009 je uključila:

 • prezentaciju elemenata IPA sa fokusom na II komponenti;
 • upoznavanje sa prioritetima regiona (sa obe strane granice);
 • upoznavanje sa PCM i LF za apliciranje za IPA fond;
 • Davanje preporuka za pripremu konkretnog projekta lokalne zajednice i predstavljanje uspešnih projekata prekogranične saradnje sa Mađarskom, Bugarskom i Rumunijom.

Organizovana su bila 3 dvodnevna seminara, za svaku CBC posebno, a  učesnici su birani na osnovu prijava koje su poslate načelnicima uprava svih lokalnih samouprava, predstavnike nevladinih organizacija i medija, brojnih kulturnih institucija i ostalih potencijalnih korisnika IPA fonda II komponente iz sva tri prekogranična regiona graničnih opština.

Za radni deo seminara bi bili dizajnirani posebni materijali sa konkretnim uputstvima za rad.

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 86 000 € 45% 3 + 2
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Mladi eksperti iz SCG,
glavni akteri u procesu evropske integracije,
srpska javnost
Belgrade – Bratislava fund juli 2004 – juli 2005 Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, Dištrikt 0230, Association for the Promotion of Urban; Culture and Human Rights
Opis projekta

Projekat je realizovan uz slovačku pomoć SCG u procesu evropske integracije kroz transfer znanjai iskustva. Cilj je da se podrži integracija SCG u EU kroz upoznavanje sa iskustvima Slovačke u pripremi i procesu EU integracije.

Cilj projekta je javna debata o EU u SCG i realizacija istraživanja kroz transfer znanja i know-how iz partnerskih organizacija u SCG baziranih na SFPA modelu sa posebnim naglaskom na pripremu i edukaciju novih stručnih kapaciteta za pitanja EU i razvoj regionalnih stručnih kapaciteta radi organizovanja foruma za javnu debatu i širenje u regione van prestonice.

Projektne aktivnosti:

 • Dve prakse za mlade saradnike koji biti u okviru SFPA u sve tri kancelarije (4 ukupno – 2 iz EPuS) – 8 nedelja
 • Organizacija niza javnih debata u odabranim gradovima u Srbiji nakon završetka prakse. Priprema studije od strane tri starija saradnika o institucionalnim kapacitetima SCG za proces EU integracije kao i organizacija konferencije (prezentacija studije)

 

Vrste usluge
 • istraživanja
 • praksa
 • konferencija sa javnim debatama

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 2 374 100 SKK 100% 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Šira javnost u Srbiji Belgrade Bratislava Fund april 2006 – oktobar 2007 Slovak Foreign Policy Association
Opis projekta
Cilj projekta je bio da pomogne Integraciju tada Srbije i Crne Gore u Evropsku Uniju; vođen je iskustvom Slovačke Republike u pripremi i započinjanju procesa pristupanja EU i podrškom u stvaranju sposobnosti za efikasne susrete sa EU; primenjena su iskustva i know-how sa projekta Nacionalnog konventa o EU u Slovačkoj koji je predstavlja nacionalnu platformu i institucionalni okvir za javnu debatu o EU u Slovačkoj; pružio je podršku kako Skupštini tako i Vladi Republike Srbije u izgradnji partnerstva sa domaćim organizacijama civilnog društva zainteresovanim kontinuiranim razgovorima u cilju potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji ipridruživanju Srbije i EU; učinio je debatu o EU delom demokrate debate u Srbiji; saradnja sa nevladinim organizacijama u Srbije je pomogla poboljšanju kapaciteta resursa sa stanovišta veće uključenosti nevladinog sektora i ostalih zainteresovanih strana u procesu pristupanja EU.
Vrste usluge

Projektne aktivnosti:

 • Koordinacija projekat u Srbiji
 • Organizacija 24 sastanka radnih grupa (19 u Beogradu i 5 van glavnog grada Srbije)
 • Organizacija plenarne sednice
 • Postavljanje web prezentacije Nacionalnog konventa o EU u Srbiji (www.eukonevnt.org)
 • Publikovanje brošure sa preporukama
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 6
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Šira javnost u Srbiji OEBS maj 2004 – …
Opis projekta
 • Ulazak u bilateralne konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka oko njihove participacije na okruglom stolu i dobijanja njihovog mišljenja o pristupanju Srbije i Crne Gore Evro-atlantskim strukturama. U pitanju su stranke i iz Srbije i iz Crne Gore.
 • Inicirati radnu grupu komiteta, u okviru Narodne skupštine Republike Srbije / Crne Gore, sastavljenu od članova komiteta za evropske integracije i stranačkih zvaničnika koji su napravili nacrt deklaracije o minimalnom nacionalnom konsenzusu, zajedno sa predstavnicima EPuS, i povremenim učešćem Saveta Evrope, Evropske komisije i OEBS-ovih zvaničnika.
 • Monitoring i pomoć ovim komitetima tokom trajanja projekta.
 • Javna kampanja koja ima za cilj da privuče pažnju na važnost ustanovljavanja nacionalnog konsenzusa o dostizanju standarda za učlanjenje u Evro-atlantske strukture.
 • Organizovanje okruglog stola koji će se fokusirati na debatu i potpisivanje memoranduma o saglasnosti političkih stranaka da deklaracija/rezolucija prođe u Skupštinama Srbije i Crne Gore
 • Organizovanje dvodnevnog sastanka srpske i crnogorske delegacije radi debate i formulisanja deklaracije/rezolucije na nivou državne zajednice.
 • Organizovanje 4 radionice u Srbiji i 1 u Crnoj Gori radi promovisanja konsenzusa širom zemlje.

 

Vrste usluge
 • Dizajniranje studije o javnom mnjenju o pristupanju Srbije i Crne Gore Evro-atlantskim strukturama
 • Press konferencija kako bi se predstavili rezultati istraživanja javnog mnjenja
 • Press izdanje za srpske i crnogorske novine i TV stanice
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 385 200 € 100% 8 (permanentno) + 6 (honorarno)
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
29 opština u Srbiji i NVO u njihovim regionima Netherlands Organisation for International Development Cooperation (NOVIB) 2001 – 2004
Opis projekta

Ovaj projekat EPuS ima za cilj da poveća transparentnost budžetiranja i javnih nabavki kao i da uvede evropske standarde u opštine u Srbiji.

Ciljevi su:

 • bolja komunikacija između građana i lokalne vlasti;
 • racionalnija upotreba budžeta;
 • unapređenje rada opštinske administracije;
 • povećanje stepena zadovoljstva građana i privrednika radom opštinskih službi i jačanje demokratskog procesa u lokalnim zajednicama.
Vrste usluge
 • Takmičenje “Najbolji opštinski službenik” – EPuS i Transparentost Srbija inicirali su akciju “Građani biraju najboljeg opštinskog službenika” kako bi poboljšali kvalitet rada i funkcionisanja opštinskih službi i poboljšali odnose između građana i njihovih opština, promovisali razvoj upravljanja opštinama, uticali na javnost, percepciju opštinskih službenika, kao i da bi promovisali nove standarde u funkcionisanju opština – pravljenjem postera i dijagrama na ulazima u opštine radi poboljšanja komunikacije opštine sa javnošću.
 • Obučavanje zaposlenih u opštinama za rad sa novim programima.
 • Održavanje seminara u regionalnim centrima.
 • Instaliranje softvera i PC kompjutera u opštinama, izgradnja jedinstvenog sajta opština za javne nabavke, umrežavanje kompjutera u opštinskim službama.
 • Procena hardverskih i softverskih kapaciteta u opštinama.
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 25 000 € 80% 6
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
10 opština u Srbiji SLGRP 2002 – 2004
Opis projekta

Jedna od aktivnosti pilot projekta TASPP u 2001. je kampanja Najbolji javni službenik koja je uspešno implementirana u 3 opštine. Glavni ciljevi su:

 • Poboljšati učešće građana
 • Poboljšati odnose između građana i lokalnih vlasti
 • Poboljšati kvalitet rada opštinskog osoblja

Metodologija
Nagrada će biti dodeljena opštinskom službeniku koga građani proglase za najboljeg tako što će popunjavati upitnik, koji se nalazi pored svakog šaltera u opštinskoj zgradi. Građani daju ocene od 1 do 5 i pišu komentare na efikasnost i kvalitet usluga. Najbolji službenik dobiće diplomu a njegovo ime biće istaknuto u holu u opštinskoj zgradi. Dodela nagrade biće medijski pokrivena, a radiće se i PR kampanja u cilju obaveštavanja građana o akciji.

Izabrane opštine: Subotica, Zrenjanin, Valjevo, Šabac, Kragujevac, Ćuprija, Niš, Novi Pazar, Aleksandrovac i Užice.

Vrste usluge
 • Obuka zaposlenih da rade sa novim programima
 • Organizovanje izbora
 • Produkcija neophodnih materijala
 • Medijska kampanja
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 37 000 € 100% 5
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Podgorica, Skopje, Skadar Balkan Trust Fund 2004 – 2005 Association for Democratic Law and Order, Albanian Center for Human Rights, Transparentnost Makedonia
Opis projekta

Projekat Najbolji javni službenik implementira se u Podgorici (Crna Gora), Skadru (Albanija) i Skoplju (Makedonija) u regionu zapadnog Balkana. Glavni ciljevi su sledeći:

 • Poboljšati građansku participaciju
 • Poboljšati odnose građana i lokalnih vlasti
 • Poboljšati kvalitet rada opštinskog osoblja

Metodologija:
Nagrada Najbolji javni službenik biće dodeljena od strane građana koji popune upitnik, koji će stajati pored svakog šaltera u opštinskoj zgradi. Građani daju ocene od 1 do 5 i pišu komentare na efikasnost i kvalitet usluga. Najbolji službenik dobiće diplomu a njegovo ime biće istaknuto u holu u opštinskoj zgradi. Dodela nagrade biće medijski pokrivena, a radiće se i PR kampanja u cilju obaveštavanja građana o akciji.

Vrste usluge
 • Obuka zaposlenih da rade sa novim programima
 • Organizovanje izbora
 • Produkcija neophodnih materijala
 • Medijska kampanja
 • Promovisanje regionalne saradnje
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 7 905 € 50% 2
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Kancelarija pokrajinskog obudsmana Vojvodine građani, lokana uprava FCO novembar 2005 BACEE
Opis projekta

Cilja projekta je prenos iskustva postavljanja kancelarije Ombudsmana naročito pomoć Ombudsmanu u AP Vojvodine. Peter MacMahon, Zamenik lokalnog ombudsmana grada Londona je posetio Srbiju i Novi Sad i preneo iskustva rada ove institucije u VB lokalnim zvaničnicima. Kroz ovaj projekat je ostvarena plodna saradnja sa  AP Vojvodinom i gospodinom Teofilovićem.

Aktivnosti koje su srovedene u periodu 9 -10. novembar 2005. godine:

 • Jednodnevni seminar “Promocija Ombudsmana u Vojvodini” koji se bavio sledećim pitanjima: model rada Ombudsmana na lokalnom nivou u Velikoj Britaniji, Kancelarija pokrajinskog ombudsmana: zaključci posle 18mesečnog rada,  Prednosti koje pruža kancelarija ombudsmana, kako podići svest građana, održavanje dobrih odnosa sa lokalnim vlastima, perspektive lokallne uprave.
 • Panel diskusija srpskih i engleskih eksperata o tome kako ojačati poziciju centralnog ombudsmana.
 • Medijska promocija rada ombudsmana.
Vrste usluge
 • Seminar u Novom Sadu za poslanike, predstavnike lokanih vlasti, nevladine organizacije i predstavnike pokrajinske kancelarije ombudsmana u Vojvodini.
 • Javno večernje predavanje.
 • Zatvoren sastanak između zamenika lokalnog ombudsmana grada Londona i poslanika, predstavnika lokalne vlasti, NVO i pokrajinskog ombudsmana.
 • Izražena medijska pokrivenost, TV intervjui i detaljni članci o ulozi ombudsmana u Velikoj Britaniji.
 • Informativna brošura o opisu posla ombudsmana.
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 50% 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Lokalna vlast Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) Mart 2004 – … University of Berne
Institute of Public Law
Opis projekta

Osnovni cilj je podržati opštine da budu efikasnije, isplativije i transparentnije, i da koriste mogućnosti Zakona o lokalnoj samo upravi u postojećem zakonskom okviru.

Opštine koje su učestvovale (Čačak, Kraljevo, Požega, Užice, Kuršumlija, Novi Pazar) voljne su da adaptiraju svoje Statute, kako bi se omogućila decentralizacija u skladu sa novim zakonom i kako bi se implementirale potrebne regulative u oblastima koje nisu detaljno obrađene u srpskim zakonima, već su prepuštene opštinama da ih same urede.

Prva faza projekta imala je za rezultat publikaciju sa amandmanima, koja može doprineti decentralizaciji prema srpskom zakonu.

Druga faza je posvećena analizi sadašnjih statuta opština, identifikaciji amandmana koje opština može usvojiti, formiranju radnih grupa za usvajanje amandmana u radionicama u svim opštinama koje učestvuju.

Vrste usluge
 • Komparativna analiza opštinskih statuta u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi
 • Diskusije sa predstavnicima lokalnih samouprava
 • 2 radionice (april, jul), diskusija o nacrtima amandmana
 • Objavljivanje brošure na osnovu rezultata sa radionica i konsultacija, koja sadrži analize diskusija i predloge amandmana koji će biti upotrebljeni za harmonizaciju sa Zakonom o lokalnoj samoupravi (Fokus na referendumu i građanskoj inicijativi)
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 5 eksperata + lokalni koordinatori
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Lokalna zajednica i
šira javnost u Srbiji
Netherlands Organisation for International Development Cooperation (NOVIB) Oktobar 2004 – …
Opis projekta

Organizovaće se trening seminari o evropskim integracijama za predstavnike lokalnih zajednica da bi se upoznali sa konceptom i procesom integracije, informisali se o EU programima i fondovima, sadašnjim i budućim mogućnostima za potencijalnu participaciju, da bi se podigla svesnost o važnosti evropske integracije i demokratskih reformi, obezbedile relevantne publikacije i dokumenti i razmenila iskustva sa partnerima iz EU zemalja.

Projekat će se sprovesti kroz 20 dvodnevnih seminara u odabranim regionalnim centrima, pokrivajući 50 opština, predstavljenih od strane lokalnih vlasti, javnih institucija, NVO, medija, akademskih institucija, omladinskih organizacija.

Postoje 3 modula seminara: (1) generalne informacije o evropskim institucijama i politici; (2) uloga lokalnih vlasti u procesu evropskih integracija; (3) specifične informacije o Eu programima i fondovima interesantnim za lokalne zajednice.

bjavljene su brošure o EU programima i fondovima, podeljene u široj javnosti u Srbiji (uključujući vladine institucije, međunarodne organizacije, civilno društvo, akademije, stručnjake, omladinu, poslovne ljude, medije) i predstavljene u 5 gradova u Srbiji: Niš, Kragujevac, Novi Sad, Novi Pazar i Beograd.

Vrste usluge
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 1.316.575 € 10% 28
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
86 srpskih opština i
Stalna konferencija gradova i opština Jugoslavije
USAID 2001 – 2005 DAI, Inc; PADCO; Mendez England & Associates, Foundation in Support of Local Democracy; International Cooperation Agency of the Association of Netherlands Municipalities; PALGO Center; Open Society Institute; IGE Consulting; Center for Community Organizing; Rutgers University; Berman Group, SRO
Opis projekta

Program reforme lokalne samouprave u Srbiji fokusira svoju reformsku strategiju na četiri ključna cilja: jačanje građanskih i nevladinih organiziacija, pristup i uključivanje u lokalnu samoupravu; poboljšanje pravne i finansijske održivosti lokalne uprave; jačanje uticaja lokalne uprave na nacionalnom nivou; poboljšana odgovornost i orijentisanost ka potrošačima.

Sedam tehničkih timova eksperata u rukovođenju opštinom i srpski profesionalni dizajn sprovode inicijativu reforme lokalne uprave: tim građanske participacije, tim finansijskog menadžmenta, tim menadžmenta komunalnim preduzećem, tim informacione tehnologije, tim za razvoj opštinske asocijacije, tim za reformsku politiku, tim za javne nabavke.

 

Vrste usluge
 • Tim građanske participacije: poboljšanje odnosa između opštinskih vlasti i građana; pomoć opštinskim sužbenicima, lokalnim NVO i medijima u jačanju veza; jačanje građanske participacije u procesu opštinskog budžeta; osnivanje savetodavnih odbora građana i timova za zadatke; osnivanje informacionih centara za građane.
 • Tim finansijskog menadžmenta: efektivna i odgovorna lokalna uprava; poboljšanje javnih finansija; strateško planiranje razvoja zajednice; tehnička obuka finansijskih službenika i osoblja; jačanje dostupnosti informacijama finansijskog odlučivanja; jačanje transparentne odgovornosti javnih službenika; poboljšanje planiranja budžeta.
 • Tim menadžmenta komunalnim preduzećem: povećanje efikasnosti delovanja i rukovođenja ključnim opštinskim sredstvima; obezbeđivanje treninga za javno korišćenje; savetodavna uloga za jačanje rukovođenja procene kapitala i javne dostupnosti; povećanje dostupnosti tehničkog razvoja u operacijama.
 • Tim informacione tehnologije: materijalna i tehnička pomoć opštinama putem procene i jačanja njihovih kompjuterski sistema; tehnička pomoć i rukovođenje podacima u lokalnim upravama; osnivanje opštinskih informacionih sistema; trening i podrška opštinskom osoblju.
 • Tim za razvoj opštinske asocijacije: materijalna i tehnička pomoć opštinama; trening programi; ramena informacija i tehnička podrška; razvoj strateškog plana za opštinsko lobiranje.
 • Tim za reformu politike: razvoj i praćenje javne politike u vezi sa okruženjem lokalne uprave; pomoć u razvoju pravnog monitoring sistema; tehnička pomoć pravnoj reformi u vezi sa decentralizacijom; povećanje transparentnosti u procesu reformske politike.
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 21 561 € 100% 4
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
MSP opštine:
Čačak, Užice, Kraljevo, Požega, Čajetina, Arilje
MSP/SDC juli 2006 – januar 2007
Opis projekta
 1. Sprovođenje 4 dvodnevna seminara o pitanjima unapređenje procesa kapitalnog planiranja za 6 radnih grupa MSP opština; očekuje se da će opštinsku radnu grupu činiti 8-10 osoba te se planira seminar za 3 radne grupe po dva puta odnosno 8 seminara ukupno.
 2. Svaki seminar prati ne manje od 2 sesije tehničke pomoći za svih 6 opština.
 3. Tokom čitavog trajanja programa radne grupe i drugi opštinski će dobiti vodič za nastavak implementacije i pomoć pri izradi kapitalnog budžeta.
 4. Sve navedene aktivnosti se sprovode u periodu od jula 2006 do januara 2007. godine.

 

Vrste usluge
 
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 10 250 € 100% 2
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Opštine, šira javnost,
Lokalni ombudsmani, NVO
Misija OEBS Oktobar – Decembar 2006 Pravni forum
Opis projekta

Cilj projekta je da se izgrade kapaciteti postojećih lokalnih ombudsmana u Srbiji kroz seminare usmerene na unapređivanje njihovih radnih veština (veštinu lobiranja i strategiju odnosa sa javnošću)

12 opština (gradova) koje poznaju instituciju lokalnog ombudsmana: (Zrenjanin, Subotica, Sombor, Šabac, Rakovica, Grocka, Vladičin Han, Kragujevac – gradski ombudsman; Beograd – gradski ombudsman, Bačka Topola, Niš i pokrajinski ombudsman Vojvodine)

 1. Da se izgrade ekspertski kapaciteti: treninzima i seminarima;
 2. Da se ojača mreža lokalnih ombudsmana i njihova međusobna koordinacija;
 3. Da se unapredi njihovo poznavanje različitih veština koje će unaprediti njihovo celokupno delovanje;
 4. Da se unapredi / poveća svest građana o postojanju i ulozi lokalnih ombudsman.
Vrste usluge
 • Projektne aktivnosti su osmišljene na način da se postojeći kapaciteti i iskustvo koriste na najbolji mogući način.

  1. Seminari i treninzi
   Organizovanje dva tematska seminara za sve učesnike ( lokalne ombudsmane) na kojima će istaknuti domaći eksperti održati predavanja. Jednodnevni treninzi će uključivati praktične i teoretske delove, dok će priručnici i radni materijali biti pripremljeni od strane eksperata pojedinačno i Evropskog pokreta u Srbiji.
  2. Završni događaj
   Završni događaj će biti održan u Beogradu, aktivnim učestvovanjem pokrajinskog ombudsmana, beogradskog ombudsmana i njihovih pomoćnika.
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 100% 2 + 4 + 10
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
10 opština u Srbiji Fond za otvoreno društvo Oktobar 2006 – Jul 2007
Opis projekta

Cilj projekta jeste da se što šira javnost a pre svega predstavnici lokalnih samouprava, civilnog sektora i medija što bolje upoznaju sa strukturom i namenom fondova kao i sa procedurama za njeno programiranje, planiranje i projektovanje u Srbiji.

Jedna od glavnih karakteristika IPA jeste njena premošćujuća uloga, to jest pored podrške razvoju važniji zadatak jeste priprema zemalja za vreme nakon pristupa u EU.

Za period 2007-2013 IPA fond iznosi 10,23 milijardi evra. Zemlje korisnici IPA su podeljene u dve kategorije, zavisno od njihovog statusa kandidata ili potencijalnog kandidata.

Ciljevi projektnih aktivnosti su:

 1. Podizanje svesti o novim EU finansijskim instrumentima za predpristupnu pomoć kod relevantnih aktera (državni i opštinski nivo, nevladin sektor) i razmena najboljih iskustava u korišćenju EU fondova
 2. Predstavljanje i razmena regionalnog iskustva: zemlje kandidata – Hrvatska kao i EU članice – Slovenija, u korišćenju EU fondova
 3. Doprinos opštem saznanju o IPA i najboljim načinima korišćenja dostupnih komponenti
 4. Izrada vodiča i uputstava za efikasnu artikulaciju predloga projekata koji su odgovarajući za finansiranje putem IPA fondova
 5. Jačanje uloge civilnog društva u monitoringu načina korišćenja EU IPA fondova
Vrste usluge
 • Projekat se sastoji iz sledećih aktivnosti:

  1. Prezentacija IPA – nacionalni nivo
   U Beogradu je 30. novembra 2006. godine organizovana prezentacija IPA na nacionalnom nivou uz učešće predstavnika relevantnih državnih organa, međunarodnih organizacija, kao i predstavnika civilnog društva i domaćih i inostranih eksperata.
  2. IPA Priručnik
   Priručnik za IPA fondove predstavlja IPA komponente i osnovna pravila, kao i metodologiju i neophodne strukture za njihovo korišćenje (DIS, programiranje, selekcija i implementacija). Priručnik predstavlja i najbolja iskustva i preporuke za kandidovanje i realizaciju konkretnih projekta, kao i vodič za pripremu predloga. Prezentacija IPA (i Priručnika) – opštinski i regionalni nivo

  Prezentacije IPA, u periodu maj – jul 2007. godine, su održane u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici, Zaječaru, Novom Pazaru, Vranju, Loznici, Zrenjaninu i Majdanpeku, na kojima je bilo predstavnika gotovo 50 opština iz Srbije.

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 80 000 € 100% 3 (puno radno vreme)
15 (pola radnog vremena)
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
NVO, lideri zajednica iz različitih regiona Srbije NOVIB
C.S.Mott fondacija
1999 – 2002
Opis projekta

Politički forum EPuS je projekat koji ima za cilj povezivanje lokalnih vlasti, nevladinih organizacija, relevantnih međunarodnih institucija, političkih partija, profitnog sektora i pojedinaca u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi. Radionice foruma omogućavaju stvaranje neformalnih, međusektorskih mreža na održivim osnovama, okupljenim oko EPuS, opredeljenih za demokratske reforme. U projektu se posebna pažnja poklanja regionima nastanjenim nacionalnim manjinama, kao što su Sandžak ili Banat, kako bi se predupredili konflikti i stvorile osnove za svestranu saradnju različitih etničkih zajednica.

Vrste usluge
 • Kroz 27 radionica započeta je intenzivnija komunikacija civilnog sektora sa demokratskim političkim partijama, domaćim i stranim ekspertima, predstavnicima stranih nevladinih organizacija, privrednicima, lokalnim medijima, mladim liderima i predstavnicima nacionalnih manjina.
 • Istovremeno je rađeno na povezivanju lokalnih zajednica i regiona u Srbiji sa međunarodnim institucijama koje vode programe za razvoj jugoistočne Evrope, kao i organizacijama koje pomažu razvoj prekogranične saradnje.

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 1 835 000 € 60% 4 + Lokalna veća
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
NVO u istočnoj i zapadnoj Srbiji, lokalne administracije Evropska agencija za rekonstrukciju oktobar 2002 – april 2005 Ekspertska mreža
Opis projekta

Evropski pokret u Srbiji je vodeći partner u konzorcijumu sa ekspertskom mrežom u implementaciji projekta ”Podrška civilnom društvu u Srbiji”. Projekat pokriva 51 opštinu istočne i zapadne Srbije: Šid, Sremsku Mitrovicu, Bogatić, Šabac, Loznica, Vladimirci, Koceljeva, Ub, Krupanj, Mali Zvornik, Osečina, Lajkovac, Valjevo, Ljubovija, Ljig, Mionica, Kosjerić, Bajina Bašta, Požega, Užice, Čajetina, Arilje, Priboj, Nova Varoš, Prijepolje, Sjenica, Raška, Novi Pazar, Tutin, Brus, Blace, Prokuplje, Kuršumlija, Žitoradja, Bojnik, Trgovište, Bosilegrad, Surdulica, Crna Trava, Dimitrovgrad, Babušnica, Pirot, Bela Palanka, Knjaževac, Sokobanja, Boljevac, Zaječar, Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo.

Cilj ovog projekta je da poveća sposobnosti građana nerazvijenih opština u njihovoj interakciji sa lokalnim vlastima i obrnuto. To je veoma važno za konsolidaciju demokratskih procesa u regionima koji zaostaju za ostatkom zemlje u građanskom angažovanju u javnim oblastima i odgovornosti izabranih lokalnih uprava. Pored toga konzorcijum će moći da da pomogne lokalnim zvaničnicima da shvate ulogu organizacija trećeg sektora i prihvati ih kao jednake partnere u razvoju lokalne zajednice i poboljšanju blagostanja građana.

Kroz lokalne mreže (103 kancelarije ekspertske mreže i 31 lokalno veće EPuS). Konzorcijum partneri su se ozbiljno potrudili da identifikuju i odaberu najpogodnije kandidate da učestvuju u ToT programu.

U okviru ovog projekta ustanovljen je specijalni Fond kako bi podržao zajedničke projekte NVO/lokalna administracija obraćajući posebnu pažnju na najranjivije grupe u društvu: žene, decu i starije ljude, invalide (većinom žrtve proteklog rata), nacionalne (etničke) manjine, socijalne slučajeve, nezaposlene, i probleme životne sredine. Ovim ciljnim grupama i njihovim problemima mora se pristupiti na opštem nivou, pošto su to osnovni problemi ove države ali i na lokalnom nivou, jer je lokalna zajednica najkompetentnija da prepozna probleme i inicira njihovo rešenje.

Vrste usluge

Aktivnosti projekta su sledeće:

 • Trening program:
  • Trening trenera
  • Trening NVO aktivista

  Konzorcijum obezbeđuje selekciju ToT kandidata, logističku podršku, monitoring i izveštavanje o ToT

 • Tehničku pomoć i opremu NVO-ima: identifikovanje NVO korisnika, organizovanje i monitoring procesa distribucije, osnove kompjuterske obuke.
 • Priprema, organizacija i izvođenje seminara i radionica za NVO i lokalne administratore: javna promocija seminara i radionica kroz lokalne kancelarije, logistička podrška, monitoring NVO i lokalnih institucija kako bi se procenila njihova dostignuća za vreme i posle sastanaka
 • Menadžment i pribavljanje grantova NVOima i projektima koje oni rade zajedno sa lokalnom administracijom. Priprema ToT za pribavljanje grantova, pomoć u pripremanju aplikacija zainteresovanih kandidata kroz lokalne kancelarije, selekcija najboljih projekata, pomoć tokom implementacije i monitoring procesa.
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 850 000 € 100% 4 + 5 eksperata
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Evropska agencija za rekonstrukciju Evropska agencija za rekonstrukciju Maj 2004 – Oktobar 2005
Opis projekta

EPuS je menadžer “Fonda za evropske integracije” (EIF), koji se implementira uz pomoć EU a finansira ga Evropska agencija za rekonstrukciju.

Osnovni cilj je da se podrže projekti (1 000 do 60 000 EUR sa maksimalnim trajanjem od 9 meseci). Cilj programa bio je da olakša razumevanje materije Evropskih integracija (pravne, ekonomske, političke, kulturne, obrazovne, itd) i da proširi spektar javne participacije i debata o procesu EU integracije i regionalne saradnje.

Ukupna vrednost Fonda je 850 .000 EUR koja će se potrošiti kroz grantove.

Ciljne grupe su nevladine organizacije, mediji, univerziteti, učenici srednjih škola i studenti, sindikati, profesionalne asocijacije, poslovni ljudi, lokalna administracija, kulturne institucije i šira javnost.

Prioritet imaju projekti:

 • u kojima će učestvovati specifikovane ciljne grupe kako bi se poboljšalo znanje o procesima evropske integracije i regionalne saradnje i koji će aktivirati veću javnu debatu o ovim temama;
 • koji će uključiti saradnju NVOa i drugih ciljnih grupa u Srbiji i Crnoj Gori što će doprineti evropskoj i regionalnoj integraciji SCG.
Vrste usluge

Menadžment i pribavljanje grantova

 • Pripremanje poziva za predloge
 • Evaluacija predloga
 • Pomoć pri implementaciji i monitoring
 • Izveštavanje
Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A N/A N/A
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Misija OSCE u SCG Oktobar 2005 – April 2006

Studentska unija Srbije

Opis projekta

Sedam meseci interaktivnih diskusija sa studentima na šest Univerziteta u Srbiji. Studenti će imati mogućnost da diskutuju o budućnosti Srbije sa osvrtom na značaj pitanja koja se tiču prošlosti Srbije.

Šest panel diskusija na univerzitetskim centrima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Novim Pazaru okupiće studente i intelektualce kao i zvaničnike iz zemlje i inostranstva. Zaključci panela održanih na Univerzitetima biće predstavljeni kao poruka studenta na završnoj konferenciji u Beogradu u vidu niza predloženih aktivnosti koje bi doprinele izgradnji prostora u društvu u Srbiji kako bi počeo proces pomirenja Srbije sa događajima iz bliske prošlosti na putu ka boljoj budućnosti.

Konkurs za pisanje eseja na temu: “O krivici, istini i promeni u Srbiji” i “Dijalog izmedju religijskih zajednica kao put ka pomirenju” uključujući značaj suočavanja sa bliskom prošlošću, priznavanje pravne, političke i moralne odgovornosti kao preduslova za integraciju u društvo demokratskih zemalja. Cilj konkursa je da objedini diskusiju u okviru dve ključne teme: Suočiti se sa istinom i govoriti istinu je neophodno kako bi se javnost i politički činioci podstakli i prihvatili da nema drugog načina do suočavanja sa sukobima u bivšoj Jugoslaviji. Ovo nije samo međunarodna obaveza nego je i moralno pitanje (pitanje morala) i bez nje nije moguće pomirenje, a ni potpuna demokratizacija društva.

Konkurs takođe ima za cilj da promoviše vrednosti demokratije i tolerancije bez diskriminacije.

Vrste usluge

Ciljevi panel diskusija

 • Podizanje nivoa svesti u javnosti, posebno kod studentske populacije, da nema demokratske evropske Srbije bez pravog suočavanja sa prošlošću i identifikacijom uloge države u ratovima.
 • Promena stava studenta na univerzitetima u Srbiji koji će učestvovati na panel diskusijama, pisati eseje ili prisustvovati panel diskusijama.
 • Promene u politici i postupcima zvaničnika koje se biti zasnovane na podizanju nivoa svesti javnosti o bliskoj vezi između prošlosti i budućnosti Srbije.

Ciljna grupa su studenti univerziteta i mladi intelektualci sa šest univerzitetskih centara u Srbiji: Beograd, Niš, Kragujevac, Novi Sad, Subotica i Novi Pazar.

 • Beograd, 31.10.2005.
 • Novi Pazar, 15.11.2005.
 • Niš, 06.12.2006.
 • Novi Sad, 28.02.2006.
 • Kragujevac, 20.03.2006.
 • Subotica, 05.04.2006.
Zemlja Buđžet Priprema projekta Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A Jelica Minić, Maja Bobić 4
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
BTD, NED
Rockefller Brothers Fund
maj 2007 – mart 2008

KIPRED (Kosovski institut za politička istraživanja i razvoj)
Freedom House Evropa (FH-EU) iz Budimpešte

Opis projekta

Serija Evropski standardi je dvostepeni program zasnovan na istraživanju kako bi se došlo do relevantnih podataka i konkretnih preporuka za donosioce odluka i kreatore politike na lokalnom, regionalnom i na nivou Evropske unije i javnim promocijama i kampanjama zagovaranja sa ciljem povećanja svesti i širenja podrške za pomenute  reformske procese.

Projekat treba da obezbedi okupljanje aktera oko zajedničkih procesa reformi tokom i posle osetljivog perioda pregovora o statusu, omogućavajući da dijalog i reforma budu zasnovani na zajedničkom interesu evropske integracije. Projekat će promovisati kvalitativnu reformu u najvažnijim oblastima – energetika sa ciljem jačanja kapaciteta civilnog društva da učestvuje u kreiranju politike i izgradi javnu podršku za reforme koje su neophodne za dostizanje evropskih standarda i u Srbiji i na Kosovu.

Ciljevi:

1. izgraditi podršku javnosti u Srbiji i na Kosovu za reforme s ciljem dostizanja evropskih standarda u oblastima obuhvaćenim projektom;

2. ohrabriti i omogućiti zajedničko istraživanje kosovskih i srpskih think thank organizacija u oblastima važnim za obe strane fokusirajući se na njihov isti strateški cilj evropske integracije;

3. izvesti fokusirano i primenljivo istraživanje u oblastima kao što je unapređenje trgovinskih veza na nivou razvoja malog i srednjeg preduzetništva; mogućnosti za bližu regionalnu saradnju u razvoju infrastrukture, energije i transporta što će ohrabriti ključne reformske procese u Srbiji i na Kosovu i proširiti mogućnost za aktere civilnog društva da se više i efikasnije angažuju u procesima kreiranja politike u njihovim zajednicama i na široj evropskoj sceni;

4. omogućiti široku rasprostranjenost i promociju izveštaja i preporuka izvedenih iz zajedničkog istraživačkog projekta među ključnim donosiocima odluka i zainteresovanim stranama na Kosovu i u Srbiji kao i među vladama u regionu i donosiocima odluka u EU.

Vrste usluge

– Istraživanje različitih aspekata sektora energetike i energetske reforme u Srbiji i na Kosovu u kontekstu implementacije Ugovora o osnivanju Energetske zajednice jugoistočne Evrope. Tri posebna papira, predloga za praktičnu politiku su napisana na osnovu analize tri aspekta energetske reforme: pravnog, strateškog i zaštite životne sredine

– Promocija istraživanja i preporuka u Srbiji

– Izdavanje objedinjene publikacije na srpskom i engleskom jeziku “Energetska zajednica JIE na delu”

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 12.000 € 100% 3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Evropska komisija Evropska komisija, DGX Mart 1998 – Mart 1999

Institut Evropskog univerziteta, Firenca

Opis projekta

Ovim projektom su predviđeni treninzi za svršene studente društvenih nauka Beogradskog univerziteta. Predavači su bili doktori nauka sa EUI, Firenca, a treninzi su pokrivali sledeće teme:

– Zajednička Spoljna i bezbednosna politika Evropske unije

 

– Položaj kulture u međunarodnim i evropskim sistemima zaštite prava manjina; Zaštita ljudskih prava u Evropi

– Šta je Evropa i šta je Evropska unija ?

– Međunarodno privredno pravo i ekonomija

– “Koji izborni sistem?”

Vrste usluge

– Treninzi

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 80% 2 + 23
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Kreatori međunarodne politike uključujući širu domaću zainteresovanu javnost (akademike, profesionalce, studente) Konrad Adenauer Stiftung 1997

Institut ekonomskih nauka

Ekonomska politika

Opis projekta

Publikacija EU proširenje – Jugoslavija i Balkan je kolekcija dokumenata koji su rezultat konferencije “Jugoslavija posle sankcija – ekonomska saradnja sa EU”. Konferencija se održala u Beogradu maja 1996, kao jedna od aktivnosti povodom obeležavanja Dana Evrope. Autori su se pozabavili širokim spektrom problema, i naznačili da institucionalizacija odnosa naše zemlje sa EU, iako neizbežna, biće bolan i spor proces zbog događaja u prošlosti i zahteva u budućnosti. Knjiga doprinosi analizi odnosa između SRJ i i EU kao i Balkana generalno.

Uvodne reči:
Evropska opcija za Jugoslaviju , Mirko Tepavac, Uslovi za pristupanje, Maks Arnbul, Hitne reforme, Dragoslav Avramović, i EU proširenje – najveći izazov, Majkl Graham.

Novi regionalizam i politika proširenja EU
Novi regionalizam i Balkan , Bjorn Hetne, Međuvladina konferencija 1996 i SEE, Duško Lopandić, i U susret novoj arhitekturi Evrope, Franc Lotar Altman.

Regionalni dogovori za Balkan
Postdejtonska ekonomija – Da li je evropski model rekonstrukcije moguć za Balkan , Jelica Minić, Izazovi u potrazi za mestom u novoj hijerarhiji ne-članova u Zajednici: slučaj Jugoslavije, Branislava Alendar, Razmišljanja o mestu i ulozi centralnih i jugoistočnih evropskih zemalja u novoj arhitekturi odnosa saradnje na regionalnom i globalnom nivou, Marsel Moldoveanu, Balkansko tržište i položaj SRJ – teoretski pristup, Evangelos Karafotakis, Balkanska saradnja – regionalni pristup Evropskoj uniji, Mile Njegovan, Mogućnosti za ekonomske integracije u Jugoistočnoj Evropi, Danijel Pantić, Privredne i ekonomske veze sa centralno-evropskim zemljama, Tomas Novak, Pristupanje EU – problemi i dostignuća, Andrej Kumar i SRJ i proces evropske integracije – pregled i institucionalni i ekonomski odnosi, Boran Karadžole.

Jugoslovensko predskazanje
Jugoslovenska ekonomska kriza i njene socijalne posledice, Aleksandra Posarac, Jugoslovenski izgledi za održivi razvoj, Danica Popović, Ekonomske reforme u SRJ: rezultati privatizacije i trenutne debate, Milica Uvalić, Jugoslovenski bankarski sistem-konvergencija sa EU, Dragana M. Đurić, Izvoz kapitalnih dobara iz SRJ početkom 1996, Goran Cetinić, Uloga jugoslovenskih migranata u EU u reizgradnji ekonomske saradnje, Vladimir Grecić.

Vrste usluge

– Međunarodna konferencija “Jugoslavija i sankcije – ekonomska saradnja sa EU”, Beograd, maj 1996

Publikacija “Proširenje EU – Jugoslavija i Balkan”

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 80% 2 + 20
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Kreatori međunarodne politike uključujući širu domaću zainteresovanu javnost (akademike, profesionalce, studente) Konrad Adenauer Stiftung 1998

Institut ekonomskih nauka

Ekonomska politika

Opis projekta

EPuS je organizovao međunarodnu radionicu “Preporuke politike za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva” u Zrenjaninu 1997. Preko 60 eksperata, polovina iz inostranstva, predstavili su iskustva u razvoju malih i srednjih preduzeća (SME) u SRJ i bivšim republikama, zemljama u tranziciji i razvijenim zemljama, kao i međunarodnim organizacijama. O problemima, dostignućima, ograničenjima i prospektima razvoja SME u SRJ diskutovali su preduzetnici, stručnjaci i predstavnici lokalnih, republičkih i saveznih vlada. Glavni rezultat radionice bio je Akcioni plan za razvoj SME u SRJ, a dokumenti predstavljeni na radionici sakupljeni su i objavljeni u ovoj knjizi.

Zadatak EPuSa bio je preduzme aktivnosti za implementaciju Akcionog plana. Uporedo sa pripremama za sastanak, EPuS je posetio Svilajnac, Vranje, Čačak, Novi Pazar, Vršac, Zrenjanin, Podgoricu i Budvu i uradio studije slučaja za nekoliko opština koje postigle dobre rezultate u razvoju SME na lokalnom nivou. Sve aktivnosti poduzete tokom pripreme za međunarodnu radionicu nazivaju se “Zrenjaninska inicijativa”.

Vrste usluge

– Putovanje u Svilajnac, Vranje, Čačak, Novi Pazar, Vršac, Zrenjanin, Podgoricu i Budvu radi pripreme međunarodne radionice i pripreme studija slučaja;

– Međunarodna radionica “Preporuke za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva” u Zrenjaninu 1997;

– “Zrenjaninska inicijativa” i njena prezentacija u 5 gradova;

– Radionice i treninzi.

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 9.500 € 100% 2 + 10
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Kreatori međunarodne politike uključujući širu domaću zainteresovanu javnost (akademici, profesionalci, studenti, itd) Fond za otvoreno društvo
Freedom House
1999-/2000
Opis projekta

Balkan je iskusio još jedan okrutni rat kao i međunarodnu intervenciju bez presedana u post ratnoj Evropi. Postavilo se pitanje o posledicama nedavnih događaja. Kako će oni uticati na budućnost celog regiona, da li i do koje mere će trenutna destrukcija i patnje biti kočnica unutrašnjem preokretu u političkim, ekonomskim i bezbednosnim strukturama i odnosima?

U studiji “Jugoistočna Evropa 2000 – pogled iz Srbije” koja je rezultirala objavljivanjem istoimene knjige, grupa stručnjaka je pokušala da, barem delimično, odgovori na ova pitanja. U obzir su uzeti svi raspoloživi pogledi na nedavni razvoj situacije i razmatrana su moguća rešenja. Takođe su uključene i nove teme za koje se verovalo da će biti od značaja u budućnosti: važnost infrastrukturne rekonstrukcije u regionu, prekogranična saradnja između regiona i lokalnih zajednica i uloga nevladinog sektora i kooperacija unutar njega u okviru regiona. U ove tri oblasti može se očekivati otvaranje intenzivne saradnje i integrativnih procesa, koji bi, svojim kvalitetom i dinamikom, mogli doprineti dolazećem, neizbežnom, političkom i ekonomskom preobražaju regiona.

Struktura istraživanja:

– Program rekonstrukcije i razvoja u Jugoistočnoj Evropi – politički ciljevi i ekonomski mehanizmi, Jelica Minić;

– Promene u međunarodnom političkom i bezbednosnom okviru u regionu, Ranko Petković;

– Kosovske determinante bezbednosti u Jugoistočnoj Evropi, Miroslav Hadžić;;

– Politika proširivanja EU – mesto Jugoistočne Evrope, Branislava Alendar

– Dostignuća i izgledi regionalnih inicijativa i integracionih aranžmana u Jugoistočnoj Evropi, Duško Lopandić;

– Promene u demografskoj strukturi u regionu, Srđan Bogosavljević;

– Poremećaji trgovinskih tokova, Goran Cetinić;

– NATO intervencija – uticaji na jugoslovensku i regionalnu transportnu infrastrukturu, Olga Cvetanović;

– Značaj prekogranične saradnje – integracija na nivou lokalnih zajednica i regiona, Predrag Jovanović;

– Razvoj nevladinih organizacija u Jugoistočnoj Evropi i njihova uloga u procesu integracije, Danijel Pantić;

Vrste usluge

Publikacija “Jugoistočna Evropa 2000 – pogled iz Srbije” (na srpskom i engleskom)

– Promocije knjige u Beogradu, Nišu, Kikindi, Pirotu, Zrenjaninu i Novom Sadu

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 41 455 € 80% 8
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Regionalne incijative, stručnjaci, razne NVO iz Balkanskih zemalja Evropska komisija
Fond za otvoreno društvo
2000-2001 Institut za istraživanje tržišta (Bugarska)
Centar za političku ekonomiju (Rumunija)
Institut za međunarodne studije (Albanija)
FORUM (Makedonija)
Opis projekta

Sradnja sa raznim ekspertskim mrežama i sa raznim NVO iz balkanskih zemalja radi razmene mišljenja pravljenja studije o efektima Pakta za stabilnost i drugih regionalnih inicijativa.

Glavni cilj je intenziviranje ”lokalne participacije” u procesu iniciranja i razvijanja regionalnih inicijativa u Jugoistočnoj Evropi.

Vrste usluge

– Poboljšanje prekogranične saradnje nevladinih organizacija, poslovnih udruženja, i drugih

– Organizovanje radionica za razmenu mišljenja i pripremu regionalnih projekata

– Integracija unutar regiona, prekogranična saradnja, načini proširivanja susedske saradnje u regionu

– Međunarodna konferencija “Efekti regionalnih inicijativa u jugoistočnoj Evropi”

Publikacija “Regionalne inicijative u Jugoistočnoj Evropi”

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 46 000 € 100% 16
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) 2000-2001 Centar za političke studije i javno mnjenje Instituta za društvene nauke
Opis projekta

Stručnjaci EPuS sproveli su istraživanje “Izazovi u sprovođenju reformi: godinu dana posle pobede demokratije” koje je prezentovano u godišnjem izveštaju “Sistema ranog upozoravanja” Programa razvoja Ujedinjenih nacija, UNDP. Istraživanje obuhvata vremenski period: juli 2000 – oktobar 2001, uključujući poslednja tri meseca prethodnog režima (VII-IX 2000), tri meseca kohabitacije (IX-XII) kao i period demokratske konsolidacije novih vlasti (I-X.2001). Rezultati su prezentirani UN i međunarodnoj zajednici kao i demokratskim vlastima posle 2000 godine.

Vrste usluge

– Primenjeno političko istraživanje zasnovano na UN metodologiji

– Izveštaji su pripremljeni na osnovu 8 sukcesivnih istraživanja javnog mnjenja na teritoriji Srbije i kasnije analize podataka od strane EPuS-ovih eksperata u sledećim područjima: političko javno mnenje, etnički odnosi, makroekonomska i finansijska stabilnost, zaposlenost, tržište rada i siva ekonomija, socijalnoekonomska stabilnost, kriminal i korupcija

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 35.970 € 100% 12 (sa pola radnog vremena)
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Vlada SR Jugoslavije
Vlada Srbije
Evropska komisija
Fridrih Ebert fondacija
2001-2002
Opis projekta

Ovaj projekat, za koji je predviđeno da traje godinama, započet je 1999. godine kako bi se okupila stručna javnost i mobilizovala opšta javnost, pod nepovoljnim okolnostima međunarodne izolacije SR Jugoslavije, i kako bi se oni uključili u aktivnosti koje bi vodile učešću naše zemlje u procesu evropskih integracija. Prateći političke promene u Beogradu sledeće godine, projekat je predstavljao zgodnu bazu za pripremu zvanične strategije za pridruživanje Evropskoj uniji.

Pripreme SR Jugoslavije i Srbije za evropske integracije nastaviće se i sledeći korak je nova studija – “U susret pridruživanju EU” kao i organizovanje niza okruglih stolova, diskusija i seminara po gradovima u Srbiji, uz učešće nacionalnih veća Internacionalnog evropskog pokreta, pod nazivom “Evropski forum – Srbija u Evropi”. To je kurs sa različitim temama vezanim za evropske integracije (budućnost EU, proširenje, pristupanje SRJ, itd). Projekat ima podršku Internacionalnog evropskog pokreta.

Vrste usluge

– Objavljivanje ekspertske studije (na srpskom i engleskom) “Pripreme SR Jugoslavije i Srbije za evropske integracije” sa prilozima 15 renomiranih stručnjaka iz NVO sektora. Studija se bavi fundamentalnim političkim, ekonomskim i pravnim problemima i sektorima čija reforma je preduslov za bržu integraciju u EU.

– Međunarodna konferencija “Pripreme SR Jugoslavije i Srbije za evropske integracije” iz koje su proizašli dokumenti na osnovu kojih je izdata “Bela knjiga – ulazak centralnih i istočno evropskih zemalja na unutrašnje EU tržište”.

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 80% 2 + 35 stručnjaka
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Kreatori politike, uključujući širu domaću, zainteresovanu javnost (akademici, stručnjaci, studenti,itd.) Fridrih Ebert fondacija 2002 Institut za ekonomske nauke
Opis projekta

Srbija i Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji – dve godine kasnije je nastavak projekta “Pripremanje Srbije / SR Jugoslavije za integraciju u EU” koji je počeo 2000. godine kada je Evropski pokret u Srbiji objavio studiju “Priprema Jugoslavije za evropske integracije”, a Institut za ekonomske nauke dao na štampanje “Belu knjigu” koju je objavila Evropska komisija.

Cilj konferencije bio je da se prodiskutuje o planu reforme u Srbiji / Jugoslaviji uzimajući u obzir objektivne institucionalne i političke preduslove za bržu integraciju u Evropsku uniju, u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja. Posle dve godine tranzicije u Srbiji i Crnoj Gori, koja je neophodna za pristup EU i jedan od glavnih dugoročnih političkih ciljeva, pravo je vreme da se razmotri koji koraci su već preduzeti a koji tek treba da uslede.

Konferencija je bila događaj velike vidljivosti i čak je skrenula pažnju državnih zvaničnika, predstavnika političkih stranaka, predstavnika međunarodnih organizacija, stručnjaka, medija i šire javnosti na osnovne institucionalne probleme sa kojima se susrećemo u reformama.

Rezultati konferencije objavljeni su u knjizi “Srbija i Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji – dve godine kasnije”.

Vrste usluge

– Međunarodna konferencija “Srbija i Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji – dve godine kasnije”

– Izveštaji sa konferencije objavljeni su u knjizi “Srbija i Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji – dve godine kasnije” (na srpskom i engleskom)

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 15.585 € 30% 7
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Sindikati, država, poslodavci, javnost, mediji Freedom House 2002/2003 Centar za ekonomski razvoj
Balkanski institut za radnu i socijalnu politiku
Opis projekta

Projekat “Društveni dijalog kao instrument smirivanja tenzija u zemljama u procesu tranzicije” bio je rezultat potrebe za razvijanjem društvenog dijaloga – kao instrumenta minimiziranja društvenih tenzija u periodu tranzicije.

Razvijanje i održavanje društvenog dijaloga između glavnih subjekata društvenog života jedan je od najvažnijih uslova stabilno funkcionisanje modernih društava.

Cilj
Iskustvo centralnih i istočnih evropskih zemalja pokazuje da se društvena politika koja prati privatizaciju, najefektivnije razvija kroz društveni dijalog između vlade, sindikata i poslodavaca/investitora. Stoga, cilj ovog projekta je da se utvrde kratkoročni, srednjoročni i dugoročni paketi socijalinh programa koji treba da prate privatizaciju.

Vrste usluge

– Finalni prikaz politike i akcioni plan – razvijeni kroz društveni dijalog

– Olakšavanje društvenog dijaloga i monitoring implementacije politike

Knjiga “Prema stabilnosti i prosperitetu”

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija 4.980 € 80% 8
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Kreatori politike, uključujući širu domaću, zainteresovanu javnost (akademici, stručnjaci, studenti,itd.) Kancelarija za Evropske integracije SCG;
Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom
2003 Kancelarija za Evropske integracije SCG
Opis projekta

Imajući u vidu orijentaciju zemlje prema Evropskoj uniji, po prvi put je u Srbiji i Crnoj Gori predstavljen Ugovor iz Nice. Tim stručnjaka iz EPuS, koji predvodi Duško Lopandić, preveo je i pripremio Ugovor o Evropskoj uniji i Ugovor iz Nice sa svim amandmanima za širu javnost.

Imajući u vidu da Ugovor iz Nice nije stupio na snagu, publikacija je prezentovala njegovu integralnu verziju i to odvojeno od Ugovora o EU.

Vrste usluge

Publikacija “Konstitucionalni dokumenti o Evropske Unije”

– Prezentacije knjige

 

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Srbija N/A 50% 3+3
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Građani Srbije i Kosova, naročito mladi i preduzetnici
Vlada, UMNIK
Međunarodna zajednica – EU
BTD
Fond za otvoreno
društvo
Maj 2005 – Mart 2006 Freedom House
BTD
Kosovski institut za politička istraživanja i razvoj (KIPRED)
Opis projekta

Zajednička studija EPuS i KIPRED-a teži da ispita neke od zajedničkih izazova koje dele srpski i albanski građani kako na Kosovu, tako i u Srbiji ali i između Kosova i Srbije na polju slobode kretanja ljudi i roba.

Celokupno istraživanje se bazira na pretpostavkama da je postizanje EU standarda na polju liberalizacije kretanja ljudi i roba u Srbiji i na Kosovu neophodno za jačanje i normalizaciju ekonomije u regionu i njihova integracija u strukture EU. Studija “Zajednička evropska vizija: Sloboda kretnja ljudi i roba na Kosovu i u Srbiji” sadrži dva komplementarna dela – sloboda kretanja ljudi (zasnovana na pravnim osnavama i istraživanju javnog mnjenja) i slobodi kretanja roba (detaljna analiza carinskih podataka i širokipš pravni pregled postojećih cariskih regulativa). Studija koja uključuje analize, zaključke i preporuke je štampana na tri jezika (albanski, srpski i engleski) i predstavljena je tokom decembra 2006. godine u Briselu, Beogradu i Prištini uz jaku medijsku kampanju i zastupanje.

Vrste usluge

– Istraživanje

– Istraživanje javnog mnjenja

-Zagovaranje i prezentacija rezultata u regionu i međunarodnoj zajednici (Beograd, Priština, Brisel)

Zemlja Buđžet Priprema projekta Broj angažovanog osoblja
Srbija 28 300 € Jelica Minić,
Vladimir Grecić,
Maja Bobić,
Brankica Grupković,
Milorad Ivanović,
Miodrag Shresta
1
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Donosioci odluka,
ministarstva,
eksperti, zajednica
i šira javnost u
zeljama Zapadnog
Balkana
BTD
Fond za otvoreno
društvo
januar – jul 2006 Institut za
međunarodnu
politiku i privredu
Grupa 484
Opis projekta

Cilj projekta je da podrži proces reforme sistema zemalja zapadnog Balkana u prihvatanju evropskih standarda, da podrži zemlje ZB u nastojanjima da se nađu na beloj Šengen listi EU, da dalje jača i podržava mere/aktivnosti/inicijative usmerene ka liberalizaciji viznog režima koja je već započela i koja se implementira u zemljama u regionu.

 1. Da definiše preporuke vladama zemalja u regionu neophodne za reforme a u domenu slobode kretanja ljudi;
 2. Da izvrši pritisak i uticaj na vlade kako bi sprovele refome i harmonizovale zakone ali I njihovu efikasnu implementaciju;
 3. Da oformi mrežu eksperata i interesnih grupa posvećenih ovom zadatku na nacinalnom I regionalnom nivou;
 4. Da stimuliše građane na intenzivan angažman u procesu donošenja odluka i kreiranja politika;
 5. Da kreira aktivniju saradnju između vlasti i civilnog društva;
 6. Da promoviše aktivno građanstvo, političke reforme, civilno obrazovanje i monitoring rada vlade;
 7. Da obezbedi veću transparentnost rada vladinih institucija kako bi građani mogli da procene vrednost njihovih aktivnosti.
Vrste usluge

4 nacionalna okrugla stola

 1. Balkanske zemlje kao izvor i tranzitne zemlje za migracije prema, 25. januar 2006.
 2. Evropske integracije i readmisija, 20. februar 2006.
 3. Evropske integracije i reforma viznog režima SCG, 13. mart 2006.
 4. Integrisano upravljanje granicama i EU standardi, 12. april 2006.

1 regionalni okrugli sto

“Zapadni Balkan – Regionalni odgovor na pitanje liberalizacije viznog režima”, 18-19. maj 2006.

Procene i preporuke sa regionalnog okruglog stola kao i zaključci nacionalnih okruglih stolova održanih od januara do jula 2006. godine su publikovana u Politika viza i Zapadni Balkan i na srpskom i na engleskom jeziku.

Zemlja Buđžet Procenat realizovan od strane EPuS Broj angažovanog osoblja
Zapadni Balkan N/A N/A 2
Naziv klijenta Izvor finansiranja Datumi
(početak-završetak)
Naziv partnera
Poslovni sektor, akademska zajednica, lokalne samouprave i NVO

BTD

Fond za otvoreno društvo Program Istok Istok

januar – novembar 2007 Evropski pokret Crne Gore, Kosovski institut za politička istraživanja i razvoj, Helsinški komitet za ljudska prava – BiH, Centar za institucionalni razvoj – Makedonija, Albanski institut za međunarodne studije – Albanija Institut za međunarodne odnose, Zagreb
Opis projekta

Od država regiona se očekuje da postepeno preuzmu punu odgovornost za samostalnu regionalnu saradnju u budućnosti u okviru procesa evropske integracije. Za uspeh procesa samostalne regionalne saradnje od velike je važnosti informisati i povećati razumevanje šire javnosti u zemljama regiona. Postoji očigledan nedostatak informacija i razumevanja uloge regionalne saradnje uopšte, a naročito postojećih mogućnosti za ekonomski razvoj, stvaranje novih radnih mesta i smanjenja siromaštva u okviru gorepomenutih regionalnih procesa i projekata.

Ciljevi projekta su:

1. podizanje svesti o značaju i potencijalima regionalnih projekata za ekonomski razvoj i smanjenje siromaštva;

2. sistematizovanje informacija o postojećim regionalnim projektima i inicijativama, naročito u oblasti trgovine,  infrastrukture, energije, malih i srednjih preduzeća, informaciono-komunikacionim tehnologijama, obrazovanja i istraživanja i zaštite životne sredine;

3. povećanje interesovanja i mobilizacija stručnih kapaciteta univerzitetskih centara da aktivno doprinesu uspešnoj implementaciji osnovnih regionalnih projekata;

4. promocija zajedničkog međusektorskog i multidisciplinarnog pristupa u regionalnoj saradnji.

Eksperti Evropskog pokreta u Srbiji su  pripremili i sakupili  informacije i podatke o relevantnim regionalnim projektima i aktivnostima, savetujući se sa partnerima u regionu tokom procesa. Kao rezultat odštampana je  brošura o regionalnoj saradnji i objavljena na svim jezicima regiona i na engleskom jeziku  i promovisana širom regiona.

Vrste usluge

Istraživanje: Priprema brošure o aspektima regionalne saradnje koja će biti promovisana širom regiona.
Regionalne radionice: u cilju usaglašavanja finalnih tekstova zajedničke brošure kao i razmatranja različitih aspekata regionalne saradnje organizovane su tri regionalne radionice.
Prezentacije: i radionice o regionalnoj saradnji su organizovane širom regiona. EPuS je organizovao tri: u Beogradu, Novom Pazaru i Nišu i organizovao distribuciju brošure svim državnim institucijama, nevladinim organizacijama, univerzitetima, lokalnim samoupravama. Partneri iz regiona su organizovali promocije i debate u svojim glavnim gradovima na kojima su uvek prisustvovali i gosti iz regiona.

Kao jedan od rezultata projekta uspostavljena je mreža, koalicija za regionalnu saradnju i evropske integracije koja okuplja partnere iz regiona i koja će raditi na razvoju daljih projekata i promociji saradnje.