Izdavač: Evropski pokret u Srbiji – Beograd, 2012. godine

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 1.5 MB

 

Uzimajući u obzir najveći broj stalnih kritika i nedostataka u ispunjenju Političkih kriterijuma za članstvo u EU, Radna grupa je imala dve teme, u okviru kojih su održana po dva zasedanja.

 

Tema 1: Reforma izbornog sistema

 

U procesu transformisanja i reformisanja države, stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava, poštovanje i zaštitu manjina, čini se najizazovnijim i najzahtevnijim zadatkom za nadležne, kao i za društvo. Ovo su, s druge strane, takođe, deo kriterijuma koje naša zemlja mora ispuniti na putu ka članstvu u EU. Kao što je pomenuto u Izveštaju o napretku 2010, okvirno izborno zakonodavstvo je delimično revidirano, ali „ustavne i zakonske odredbe koje nisu u saglasnosti sa evropskim standardima i dalje su na snazi”. One se odnose na kontrolu koju političke partije imaju nad mandatima poslanika i na mogućnost partija da arbitrarno određuju svoje poslanike, umesto da prate red kandidata kakav je na izbornoj listi. U praksi, pitanje partijske kontrole nad mandatima poslanika utiče negativno na predstavničku ulogu Parlamenta.

 

Ekspert Radne grupe: prof. dr Vladimir Goati

 

Tema 2: Nezavisna/regulatorna tela i njihova uloga u pretpristupnom procesu – iskustva regiona i zemalja članica EU

 

Kapacitet i funkcionisanje nezavisnih i regularnih tela su od izuzetne važnosti za adekvatno reformisanje javne administracije, kao i promovisanje komunikacije i saradnje između skupštinskih odbora, nezavisnih državnih institucija, i javnosti. Od kada novi Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije definiše mehanizme saradnje između Narodne skupštine i nezavisnih institucija, potrebno je dalje unapređenje pravnog okvira i jačanje posvećenosti poštovanju mandata nezavisnih regulatornih tela, kao i obezbeđivanje adekvatnih resursa. Predstavljena su neka od iskustava zemalja regiona u pružanju odgovarajućeg okvira i okruženja za rad nezavisnih i regulatornih tela i njihovih odnosa sa Parlamentom.

 

Ekspert Radne grupe: doc. dr Dejan Milenković