Izdavač:
Evropski pokret u Srbiji – Beograd, 2011. godine

Preuzmite PDF / 1.8 MB

 

O Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji 2010

 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NK EU) je jedinstven projekat koji ima za cilj institucionalizaciju stalnog tela u okviru kojeg će se voditi tematski strukturirana debata između predstavnika državne administracije, političara, nevladinih organizacija, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o budućem pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

 

Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta Srbije za proces EU integracije i stvaranje foruma za trajnu i javnu debatu o evropskoj budućnosti Srbije koja bi obuhvatila i regione u Srbiji. Jedan od ciljeva ovog projekta jeste i podsticanje otvorenog i transparentnog dijaloga između zainteresovanih strana, tako što će im se obezbediti ekskluzivne i relevantne informacije od strane stručnjaka iz datih oblasti.

 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji deluje po principu partnerstva između državnog sektora, odnosno institucija direktno uključenih u proces pregovaranja i nedržavnog sektora odnosno nevladinih organizacija, političkih partija, akademske javnosti, privrednika, medija i šire javnosti.

 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NK EU) se kontinuirano sprovodi od 2006. godine. U prvoj fazi svog rada, tokom 2006. i 2007. godine, NK EU je postigao zapažene rezultate, koji su predstavljeni kroz usvojene preporuke, u periodu kada se Srbija nalazila u procesu pregovaranja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

 

U 2008/2009 radne grupe NK EU su svojim Agendama pratile pojedina poglavlja budućih pregovora Srbije o članstvu u EU. Tokom druge faze, načinjen je pomak ka članstvu u EU liberalizacijom viznog režima, otpočinjanjem primene Prelaznog sporazuma i podnošenjem zahteva za članstvo u EU.

 

Imajući u vidu sve zahtevnije naredne faze na putu Republike Srbije ka članstvu u EU, NK EU 2010 je bio usmeren na praćenje sprovođenja prioriteta koji su jasno definisani u Evropskom partnerstvu i Nacionalnom programu integracije, a čiji je pregled jednom godišnje izlistavan u Izveštaju o napretku. Radne grupe NK EU su se, takođe, tamo gde je moguće, osvrtale na novi Ugovor o EU, Lisabonsku strategiju i ostale strateške prioritete i politike Evropske unije.

 

NK EU 2010 je više bio usmeren na kvalitet donetih zakona, strategija i planova nego na prost broj. Zadržao je osnovnu funkciju – forum za javnu raspravu, o najvažnijim ili često zanemarenim reformskim pitanjima na putu ka EU, kao i mehanizam za definisanje preporuka i predloga od strane civilnog društva i poslovnog sektora donosiocima odluka.

 

NK EU se sastoji od Predsedništva, koji čine eminentni, visoki zvaničnici i predstavnici nedržavnog sektora i 4 radne grupe.

 

Radne grupe su imale najmanje 40 članova, a činili su ih predstavnici svih zainteresovanih grupa (državnih inicijativa, ne-vladinog sektora, profesionalnih udruženja, poslovnog sektora, medija i drugih) i interni ekspert. Analize i preporuke predstavljene u ovoj knjizi su rezultat istraživanja i diskusija u kojima su učestvovali svi članovi Radne grupe.

 

Projekat Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 2010 podržao je Fond za otvoreno društvo i USAID preko Instituta za održive zajednice, a sprovođenje projekta pomogla je i Narodna skupština Republike Srbije.