Izdavač: Evropski pokret u Srbiji – Beograd, 2011. godine

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 2.8 MB

 

Vodič kroz politike EU – Sloboda, bezbednost, pravda, predstavlja prikaz institucionalnog, finansijskog i pravnog okvira u kom funkcioniše jedinstveni prostor slobode, bezbednosti i pravde u Evropskoj uniji. U pitanju je jedna od  ključnih EU politika, koja, posle Lisabonskog sporazuma, nasleđuje EU politiku pravosuđa i  unutrašnjih poslova. Stupanjem na snagu Lisabonskog sporazuma, integracije u ovoj oblasti su  znatno ubrzane, dok saradnja postaje sve složenija i dublja, doprinoseći sve većem značaju ove  vrlo mlade evropske politike.

 

Vodič  Sloboda, bezbednost, pravda  daje pregled ove politike, kao i propisa EU u oblasti  pravosuđa, bezbednosti i unutrašnjih poslova, kao i analizu stanja i napretka Republike Srbije na  tim poljima. Vodič detaljno obrazlaže jednu od glavnih EU politika, predstavljajući pet  celina pravne regulative i pravnih tekovina (acquis) EU, kojima su regulisane oblasti slobode  kretanja ljudi, azila i migracija, pravosudne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima,  policijske i carinske saradnje, kao i borbe protiv kriminala. Pored toga, zasebno je predstavljena  EU politika proširenja, u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, kao posebno značajna za  proces harmonizacije domaćeg zakonodavstva i integracije Republike Srbije u EU.

 

Vodič  Sloboda, bezbednost, pravda  je poslednja, peta publikacija koje u okviru projekta  Vodiči kroz EU politike priprema Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa Istraživačkim centrom  Slovačke asocijacije za spoljnu politiku, i uz podršku Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu pomoć.