Otvaranjem pristupnih pregovora između Srbije i EU, počinje dinamičan proces intenzivnog usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom koje će podrazumevati i primenu i sprovođenje zakona i standarda usklađenih sa evropskim acquis. Dinamika pregovora će zavisiti od napretka u dijalogu sa Prištinom koji bi trebalo da vodi održivoj normalizaciji i od efikasnog sprovođenja reformi u političkom i ekonomskom sistemu, usvajanja i primene propisa, široke saglasnosti svih zainteresovanih strana u procesu, ali i od podrške zemalja članica EU koje zajedno sa Evropskom komisijom, čine drugu stranu pregovaračkog procesa.
Od izuzetne je važnosti da proces integracija obuhvati što veći broj aktera i to ne samo državnih, već i predstavnike civilnog društva, interesnih zajednica, privrede, sindikata, akademskih institucija, kako bi s uspehom bio okončan i kako bi stvorio preduslove za aktivnu i kvalitetnu ulogu Srbije u evropskoj porodici država, naroda i društava. Aktivno učešće civilnog društva Srbije, ali i zemalja članica EU, jeste neophodno i radi pravovremenog i kvalitetnog informisanja građana i posledično njihove podrške ovim procesima.
Nemačka je jedan od ključnih aktera za dalji proces evropske integracije Srbije, i istovremeno važan politički i ekonomski činilac u regionu i šire, motor EU i motor proširenja. Nemačka je najvažniji spoljnotrgovinski partner Srbije u EU, jedan od najznačajnijih investitora u Srbiji i najveći bilateralni donator Srbije.
CILJ je uspostavljanje srpsko-nemačkog foruma civilnog društva koji će okupiti predstavnike civilnog društva sa obe strane oko tematski struktuirane agende i omogućiti kvalitetnu razmenu mišljenja, ideja, upoznavanje i razgovor o najvažnijim pitanjima iz konkretnih oblasti i od važnosti za evropsku budućnost Srbije i budućnost EU i integracije.
Polaznu tačku za debatu čini aktuelna diskusija o pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj Uniji, viđena iz srpske i nemačke perspektive. Srpsko-nemački civilni dijalog će posebnu pažnju obratiti na sledeće teme: „Ekonomski rast i perspektiva za mlade?“, „Sloboda kretanja građana: pravosuđe i unutrašnji poslovi iz socijalne dimenzije“ i „Demokratska participacija građana i medijske slobode“. Ekonomska saradnja, saradnja u polju obrazovanja, vizna liberalizacija, tržište rada i pitanje vlasničkog prava i nekretnina su takođe teme koje će biti pokrivene Dijalogom. Prateći postojeće inicijative u politici, privredi i civilnom društvu dve zemlje, učesnici će ojačati bilateralnu saradnju u polju evrointegracija.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  • Inicijalni sastanak generalnih sekretara Evropskih pokreta Srbije i Nemačke o mogućnostima i izazovima bilateralne saradnje zainteresovanih grupa u Srbiji i Nemačkoj i organizaciji dvodnevnog skupa.
  • Održavanje dvodnevnog skupa koji će okupiti preko 100 predstavnika iz Srbije i Nemačke, eksperata i predstavnika civilnog društva, predstavnika parlamenta Srbije, medija, mladih.
  • Podizanje svesti i informisanje o značaju saradnje i unapređenje odnosa između Srbije i Nemačke.
TRAJANJE: jul 2013. – mart 2014. godine.
Projekat se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo 

Organizatori:

    

Partner:


Podrška:

  PDF DOKUMENTA

Citaj ili skini (download)

AKTIVNOSTI: