Izdavač: BaBe Zagreb  – 2013. godina

Preuzmite publikaciju u PDF / 10.5 MB

 

Rezime

Publikacija „Šta znamo o ekonomskom nasilju nad ženama?“ nastala je kao rezultat projekta Imenovanje, definisanje i sankcionisanje ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim vezama / Naming, Blaming and Framing the Economic Violence against Women in Intimate Relationships, koji je sproveden uz podršku Evropske komisije, a u partnerstvu 5 organizacija u regionu – BaBe! Hrvatska, Bugarskom fondacijom za rodna istraživanja; Prava za sve, Bosna i Hercegovina; Sigurnom ženskom kućom Podgorica, Crna Gora i Evropskim pokretom u Srbiji. U realizaciji aktivnosti sudjelovale su: Željka Markulin, Korana Radman, Zdravka Sadžakov, Sanja Sarnavka (BaBe!); Arijana Čatović, Fedra Idžaković (Prava za sve); Iliana Balabanova-Stoycheva, Rada Elenkova, Genoveva Tisheva (Bugarska fondacija za rodna istraživanja); Elena Triffonova, Jovana Hajduković, Ljiljana Raičević (Sigurna ženska kuća Podgorica); Dina Rakin, Svetlana Stefanović (Evropski pokret u Srbiji).

Cilj projekta bio je da se otvori rasprava o problemu ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim zajednicama, o kome se malo ili uopšte ne zna, a samim tim ni ne govori. Osim što je prvi put istražena problematika ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim zajednicama u svih pet zemalja, ustanovljeno je da se neretko ovaj vid nasilja ni ne percipira kao nasilje, niti da sistem podrške za žrtve ovog nasilja postoji.

U svih pet zemalja sprovedeno je opsežno kvalitativno istraživanje – fokus grupe i dubinski intervjui – kojim su bile obuhvaćene žrtve nasilja i opšta populacija žena. Zbog ograničenog budžeta, samo je u Hrvatskoj sprovedeno kvantitativno istraživanje na reprezentativnom uzorku. Analizom zakonodavnog okvira i stanja u praksi nastojalo se utvrditi koje su realne mogućnosti zaštite žrtava i procesuiranje počinilaca. Razgovorom u fokus grupi s predstavnicama/ima institucija nastojao se dobiti uvid u stavove predstavnika institucija o osom problemu i kako oni vide mogućnost za njegovo rešenje.

Na osnovi nalaza skicirane su preporuke što predstavlja zapravo početka aktivnosti na promeni postojeće situacije, kako u pogledu prevencije, tako i u pogledu podrške žrtvama i sankcionisanju počinilaca.