U okviru Izveštaja o napretku navodi se da Srbija mora znatno da ojača svoje administrativne i tehničke kapacitete za sprovođenje, praćenje i izveštavanje o primeni EU propisa iz oblasti klimatskih promena, da je potrebno pojačati i aktivnosti na podizanju svesti, kao i da se mora uloži mnogo više napora u smislu prelaska na zelenu energiju i unapređenje zastarele infrastrukture. Premda se klimatske promene, odnosno njihovo ublažavanje i prilagođavanje na iste prevashodno posmatra na globalnom nivou, od izuzetnog je značaja uključivanje lokalnih zajednica, s obzirom na to da se efekti klimatskih promena dešavaju na lokalu i zavise od karakteristika i kapaciteta lokalnih zajednica. Zato su akcije adaptacije na izmenjene klimatske uslove potrebne, pre svega, na nivou lokalnih zajednica. U lokalnim samoupravama obuhvaćenim ovim projektom funkcionisu organizacije članice Mreže EpuSa, koje su svoje delovanje usmerile na sprovođenje javnih politika u oblasti Zelene agende u oblasti klimatskih promena i kroz predhodan rad ojačali svoje kapacitete za lokalno umrežavanje i delovanje na lokalnom  nivou.  Sa druge strane na nacionalnom i na lokalnom nivou postoji potreba uspostavljanja koncepta klimatske pravde jer su posledicama klimatskih promena i sprovodjenjem mera adaptacije i mitigacije najviše ugroženi najugroženije i najsiromašnije kategorije stanovništva.  Primamljivo je pretpostaviti da klimatske promene podjednako utiču na živote žena i muškaraca, jer se najvidljiviji efekti javljaju na društvenim skalama. Ipak, pošto se ovi efekti prelamaju kroz ekonomske, socijalne i političke karakteristike države, realnost je da klimatske promene predstavljaju rodno specifičan skup rizika, koji stvaraju nesrazmerne teškoće posebno na osetljive društvene grupe. Klimatske promene utiču na sve zemlje, širom sveta, ali njeni uticaji nisu podjednako raspoređeni po regionima, generacijama, starosnim klasama, platnim razredima, zanimanjima i polovima.  Iz navedenog razloga kroz realizaciju ovog projekta zelimo da ojacamo nase kapacitete i kapacitete lokalnih zajednica za uspostavljanja klimatskog okvira zasnovanog na klimatskoj pravdi. Okvir zasnovan na klimatskoj pravdi treba da obezbedi da se prilikom izrade strateških i planskih dokumenata u oblasti  odgovora na klimatske promene, planirane mere sadrže mere zasnovane na detaljnoj analizi I obezbedjivanju prava ugroženih društvenih grupa, da predstavljaju odgovor na izmenjene klimatske uslove I doprinesu zaštiti životne sredine, kao i da su  specifične u odnosu na rodne aspekte.

Mrеža Evropskog pokreta u Srbiji je u 2021 godini uz podršku EKO-SISTEM programa realizovala projekat kroz koji je za cilj imao jačanje kapaciteta Mreže za aktivnije uključivanj organizacija civilnog društva u sprovođenju pravnih tekovina EU u oblasti zaštite životne sredine. Kroz projekat članice mreže su  prošle program edukacije, a potom i  doneli svoj strateški plan za delovanje u narednom petogodišnjem periodu u oblasti klimatskih promena. Takodje, uspostavljena je saradnja sa lokalnim organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima životne sredine, i na taj način desilo se sinergetsko delovanje na lokalnom nivou. Kroz projekat su urađeni alati za edukaciju i saradnju na budućim programima i projektima.  Realizacija ovog projekta predstavlja nastavak prethodnog,  ’’Zelena agenda na lokalnom nivou’’. Projekat ’’U susret klimatskoj pravdi’’ doprinosi ostvarenju ciljeva definisanih  Klimatskom strategijom koja je urađena kroz prethodni projekat. Takođe, planirano je da se edukativni alati koji su ranije razvijeni sada nadograde materijalima iz oblasti primene  lokalnih pametnih klimatskih rešenja i lokalne klimatske pravde. Stečeno znanje je osnov za planiranje i realizaciju ovog projekta. Iz navedenog se može se zaključiti da se svi rezultati prethodnoh projekta nastavljaju da grade i razvijaju.

Opšti cilj projekta je doprinos aktivnijem uključivanju organizacija civilnog društva u sprovođenju pravnih tekovina EU u oblasti zaštite životne sredine.

Specifični ciljevi su:

  1. mrеža EPuSa prepoznata kao kredibilan partner u procesu praćenja javnih politika u oblasti prilagodjavanja na klimatske promene;
    2. doprinos sprovodjenju reformi javnih politika kroz definisanje okvira lokalne klimatske pravde i rodne ravnopravnosti.

Očekivani rezultati:

R 1 – Razvijen alat za  za praćenje javnih politika u oblasti klimatskih promena i pokrenut  dijalog o ključnim aspektima klimatski pametne lokalizacije;
R 2 – Promovisan koncept lokalne klimatske pravde sa posebnim fokusom na perspektivu rodne ravnopravnosti;
R 3 – Povećana vidljivost rada Mreže i predloženih boljih klimatskih  rešenja.

Glavne aktivnosti:

  1. Aktivnosti na razvoju alata za praćenje javnih politika u oblasti klimatskih promena i pokretanju dijaloga o ključnim aspektima klimatski pametne lokalizacije: A 1.1. Analiza klimatskog okvira na globalnom/EU, nacionalnom i lokalnom nivou i analiza primera iz prakse pametne klimatske lokalizacije; A 1.2. Razvoj alata  za praćenje javnih politika u oblasti klimatskih promena; A 1.3 Uspostavljanje dijaloga o ključnim aspektima klimatski pametne lokalizacije (Organizacija 3 radionice  sa po 6-8 učesnika na lokalnom nivou); A 1.4 Aktivnosti na unapređenju edukativnih alata i sprovodjenje programa edukacije Mreže EpuSa na temu klimatske pametne lokalizacije.
  2. Aktivnosti na definisanju I promociji koncepta reformi javnih politika: A 2.1. Definisanje kriterijuma za prioritizaciju klimatski ranjivih grupa, uključujući primenu principa rodne ravnopravnosti; A 2.2. Organizacija 2 okrugla stola na temu ključnih aspekata koncepta lokalne klimatske pravde; A 2.3. Organizacija radionice na temu rodno specifičnih rizika klimatskih promena u seoskim naseljima; A 2.4. Izrada i dostavljanje preporuka donosiocima odluka za kreiranje lokalnih javnih politika i rodno odgovorne klimatske politike; A2.5. Razvoj e-savetovališta u oblasti primene principa klimatske pravde i rodno odgovorne klimatske politike; A 2.6. Medijsko predstavljanje koncepta klimatske pravde sa posebnim fokusom na rodnu ravnopravnost.
  3. Aktivnosti na povećanju vidljivosti rada Mreže i predloženih boljih klimatskih rešenja: A 3.1. Organizacija uvodne radionice (online), A 3.2. Radni sastanci Mreže, A 3.3. Završna nacionalna konferencija.

Trajanje projekta: 1. maj – 30. novembar 2022. godine.

Evropski pokret u Srbiji partner je na projektu koji predvodi Evropski pokret Leskovac. Aktivnosti na projektu “U susret klimatskoj pravdi” su deo Eko-sistem: Podrška reformama u zaštiti životne sredine programa koji realizuju Mladi istraživači Srbije a podržava Švedska.