Povezivanje, saradnja, uključenost i umrežavanje na svim nivoima i sa svim zainteresovanim stranama, u današnjem povezanom svetu, uslovi su za rast i uspeh za sve pravne subjekte i preduzeća, a posebno za ona koja imaju zadovoljenje nekog društvenog cilja u svom opisu. Prepoznavanje zajedničkih interesa je predusov i jedini način da udruživanje bude korisno i svrsishodno osnaživanju uticaja ovih preduzeća u društvu. Iz tog razloga, Evropski pokret u Srbiji formira radnu grupu koja će stvoriti smernice za bolje uvezivanje i umrežavanje aktera u sektoru socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Grupa će se okupiti oko sledećih tema:

1. Strukturiranje mreže socijalnih preduzeća kroz izbor modela upravljanja mrežom i izbor pravne forme.
2. Jačanje uloge članstva mreže, definisanje različitih vrsta članstva i prava i obaveza članova; Posebno je istaknut značaj zajedničkog definisanja socijalnog preduzeća.
3. Definisanje jasnih aktivnosti mreže, kratkoročno i dugoročno; Osnovne aktivnosti mreže usmerene bi bile na: obrazovanje, informisanje, promociju, zagovaranje i razvoj tržišta. Ovo bi se u procesu prioritiziralo.
4. Osmišljavanje modela održivosti mreže, finansiranja, uspostavljanja rezervnih fondova i tome slično.

Radna grupa bi imala maksimum 20 aktivnih članova i neograničen broj posmatrača. Aktivne članove činili bi socijalni preduzetnici, zagovarači, predstavnici civilnog društva, itd.

Radna grupa će održati četiri sastanka u 2017. godini, otvorenog tipa, izveštaji sa sastanaka bi bili javni i svima dostupni. Sastancima bi prisustvovali aktivni članovi, koji bi imali određene obaveze i zadatke i posmatrači koji bi mogli da učestvuju i daju svoj doprinos diskusiji. Sastanci bi se mogli održavati u različitim delovima Srbije.

Priprema sastanaka bi podrazumevala pisanje pozicionog papira o temi koja je predviđena sastankom, prosleđivanje papira svim članovima, a o tome bi se raspravljalo tokom sastanaka. Po završetku sastanka, pisaće se zaključci i preporuke na osnovu kojih će se dobiti jasan uvid za dalji rad na razvoju mreže.

Rad radnih grupa će facilitirati iskusni facilitator sa ciljem da na najbolji način izdefiniše zajedničke itnerese, kako bi usmeravao učesnike u pravcu bolje funkcionalnosti i efikasnosti. Na taj način, model koji će se ponuditi po završetku svih sastanaka odgovaraće na potrebe većine, ali će davati i uvid u specifične potrebe pojedinih članova, ukoliko se proceni da je to relevantno.

Zadatak mentora bio bi da radi s grupom pojedinaca koja se izdvoji da je spremna da se posveti upravljanju i razvoju mreže. Mentor bi imao i zadatak da učestvuje na bar dva sastanka radne grupe.

Projekat traje od marta do oktobra 2017. godine.

Dokumenti:

PRAVNI OKVIR ZA SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO U REPUBLICI SRBIJI
LISTA ČLANOVA RADNE GRUPE
KONKURS ZA ČLANOVE RADNE GRUPE ZA UMREŽAVANJE SOCIJALNIH PREDUZETNIKA