Ključni faktor za ubrzanje procesa pregovaranja/pristupanja EU u regionu Zapadnog Balkana i Turske je zajednička saradnja u sektoru civilnog društva i javnih vlasti. U samom procesu pregovaranja, stručnost nevladinih organizacija, kao i drugih aktera civilnog društva je jednako važna, kao i sugestije iz Brisela. To može da doprinese kvalitetu i održivosti neophodnih reformi, kao i povećanju podrške javnosti u pogledu evropskih integracija.
Drugi važan aspekt je unapređenje saradnje između evropskog civilnog društva i građana zemlje koje pristupaju. Proces pristupanju EU se često gleda sa više tehničkog i političkog aspekta, zanemarujući ključno pitanje pripadnosti zajednici vrednosti i ideja. Veze zasnovane na zajedničkim vrednostima treba da budu podržane-i najbolja osnova je u saradnji civilnog društva, kao i uključivanje raznih interesnih grupa, uključujući nevladine organizacije, akademske zajednice, trgovinska i poslovna udruženja, profesionalne zajednice, fondacija i sl.
Postoji potreba da se proces evropskih integracija učini održivim i da se izgrade neophodna partnerstva ka unutra i ka spolja, uključujući sve zainteresovane strane. Takođe, u kontekstu izjave predsednika komisije Junkera da neće biti daljeg proširenja EU u narednih pet godina, kao i fenomena “zamora od reformi“ u regionu, smatramo da je ključno da se stavi naglasak na saradnju sa EU. Kako se navodi u Strategiji proširenja 2014, Komisija će se baviti osnovama (vladavina prava, osnovna prava, ekonomsko upravljanje i poboljšanje ekonomske konkurentnosti, reforma javne uprave), uz negovanje i omogućavanje učešća civilnog društva i dijaloga vlade i civilnog društva u cilju povećanja političke odgovornosti i promovisanja dubljeg razumevanja reformi vezanih za pridruživanje.
Cilj
Ova konferencija predstavlja zajedničku inicijativu pokrenutu s ciljem da otvori prostor za procenu i unapređivanje dijaloga između civilnog društva i državnih aktera iz regiona Zapadnog Balkana, Turske i Evropske unije (EU).
Konferencija će otvoriti dijalog o gorućim pitanjima u procesu evropskih integracija, politici proširenja i razvoju civilnog društva, sa fokusom na tri glavne teme:
  • Multilateralni dijalog u procesu pristupanja EU (uključujući i mehanizme za učešće, kao što su Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i SEKO)
  • Postojeći modeli uključivanja organizacije civilnog društva (OCD) u proces evropskih integracija u zemljama Zapadnog Balkana i Turske
  • Civilni dijalog između EU i zemalja (potencijalnih) kandidata.
Ciljne grupe
100 predstavnika civilnog društva i javnih vlasti iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske, kao i više od 30 predstavnika evropskih institucija i ključnih aktera iz civilnog društva u EU
Aktivnosti
  • definisanje okvira konferencije;
  • proces selekcije učesnika/ca iz EU i Zapadnog Balkana;
  • priprema i organizacija međunarodne konferencije;
  • pripremanje zaključaka i preporuka.
Vremenski period
Projekatne aktivnosti se sprovode od oktobra do marta 2016.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Međunarodnim evropskim pokretom u saradnji sa TACSO (Technical Assistance for Civil Society Organisations, projekat Evropske unije) i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Organizator:


Partner:AKTIVNOSTI:

MATERIJALI: