Strategija Evropа 2020 ima za cilj ekonomski rаzvoj EU zasnovan na znanju uz očuvanje životne sredine, visok nivo zаposlenosti, produktivnosti i socijаlne kohezije. Kako bi svaka od država člаnica EU primenila strаtegiju Evropa 2020 nа nаčin koji je najprikladniji za nju, ključni prioriteti strategije na nivou EU su prevedeni nа nаcionаlne ciljeve koji svaka zemlja članica treba da postigne. Države članice svoje nаcionаlne ciljeve definišu u nаcionаlnom progrаmu reformi.

Kada je pokrenuta, strategija Evropa 2020 je bila predvodnik u zagovaranju modela rasta koji ne podrazumeva samo prosto povećanje BDP-a, već taj model rasta promoviše pametan, održiv i inkluzivni rast kao ključne elemente ekonomskog razvoja. U cilju stimulisanja napretka na nivou EU, Evropska komisija je u okviru strategije Evropa 2020 definisala sedam vodećih inicijativa, koje su obuhvatale specifične programe rada u oblastima koje su identifikovane kao važne poluge ekonomskog rasta. Pored toga, strategija Evropa 2020 je služila kao referentni okvir za delovanje na nivou EU u oblasti jedinstvenog tržišta, pripreme budžeta EU za period 2014-2020 i definisanja prioriteta spoljne politike EU. Pored oblikovanja socijalne politike i politike zapošljavanja u EU, strategija Evropa 2020 služi kao referenca za strateško korišćenje sredstava EU za period 2007-2013, kao i za projektovanje prioriteta EU fondova za period 2014-2020. Imajući to u vidu, finansiranje prioriteta iz EU i nacionalnih izvora u narednih 7 godina mora biti u potpunosti usklađeno sa ciljevima Evrope 2020.

Iako su države članice te koje u okviru nacionalnih programa reformi definišu nacionalne prioritete za dostizanje ciljeva koje je strategija predvidela, odgovornost zа sprovođenje aktivnosti strategije ne leži isključivo na nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima. U njenu implementaciju neophodno je da se uključe i predstavnici biznisа, sindikаtа, profesionalnih udruženja i orgаnizаcija građanskog društva.

Četiri godine nakon lansiranja strategije Evropa 2020, Evropska Komisija pokreće proces javnih konsultacije kako bi se prikupili stavovi svih zainteresovanih strana po pitanju dosadašnjeg učinka primene strategije na terenu i kako bi se na adekvatan način inovirala i definisala strategija za period 2015-2020.

Ciljevi i obаveze koje proističu iz strategije Evropa 2020 ne predstаvljаju dodаtne kriterijume ili ekonomske ciljeve zа zemlje kаndidаte ili potencijаlne kаndidаte za članstvo u EU, ali sama strategija predstavlja značajan potencijal za države kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU i to pre svega za usmeravanje njihovih reformskih procesa. Analiza formulisanih ciljeva strategije Evropa 2020 pokazuje da su definisani strateški prioirteti istovremeno prioriteti razvoja Republike Srbije i ostalih država Zapadnog Balkana, međutim, makroekonomska stabilnost, nerazvijena infrastruktura, neadekvatno obrazovanje, nedovoljna ulaganja u životnu sredinu, tehnološka zavisnost, izraženo siromaštvo, korupcija i organizovani kriminal, neefikasno pravosuđe i druge specifičnosti našeg regiona, zahtevaju da se uzmu u obzir i posebnosti ovog dela Evrope. U suprotnom, ukoliko prioriteti budu formulisani tako da više odgovaraju razvijenim državama članicama EU, konkurentnost Evrope će možda biti postignuta na globalnom planu, ali to nije garancija da će biti ostvarena i konkurentnost i napredak država Zapadnog Balkana.

Ciljevi projekta:

1. Da poboljša informisanost i razumevanje prioriteta strategije Evropa 2020 i neophodnim aktivnostima u zemljama kandidatima za članstvo u EU.
2. Da poveća kapacitet i znanja svih nivoa vlasti i građana o prioritetima i instrumentima strategije Evropa 2020
3. Da unapredi proces planiranja i sprovođenja neophodnih reformi koje su od izuzetne važnosti za ekonomski i regionalni razvoj Srbije.

EPuS tim će pripremiti Vodič kroz strategiju Evropa 2020 – četiri godine kasnije čija će svrha biti predstavljanje njenih prioriteta, instrumenata i mehanizama za praćenje. U inoviranom vodiču dat je presek stanja po ciljevima i prioritetima strategije nakon četiri godine implementacije, osvrt na uspostavljene mehanizme implementacije i definisanja ciljeva u zemljama članicama EU, uključivanje regionalnih i lokalnih vlasti i civilnog društva u sprovođenje strategije. Poseban deo priručnika posvećen je analizi stanja u R. Srbiji po oblastima na koje se odnosi strategija Evropa 2020 kao i pitanju mogućnosti dostizanja prioriteta po pojedinim oblastima strategije Evropa 2020 u R. Srbiji. Pregled stanja u R. Srbiji po prioritetima strategije bi sadržao I osvrt kako postojeći strateški okvir u Srbiji doprinosi postizanju strateških ciljeva definisanih strategijom Evropa 2020 kao i sprovođenju neophodnih reformi u procesu pristupanja Srbije EU. Za razliku od prvog izdanja Vodiča u drugom izdanju bi se poseban deo Vodiča odnosio na pitanja od značaja strategije Evropa 2020 za unapređenje strateškog planiranja na nivou lokalnih samouprava u Srbiji.

S ciljem upoznavanja šire javnosti, stručne javnosti i predstavnika medija sa novim publikacijama i saznanjima, biće organizovana promocija u Beogradu. Promocija će biti povod i da se predstave i problematizuju najvažniji problemi Srbije u planiranju sopstvenog ekonomskog razvoja u skladu sa prioritetima Evropa 2020, učešće predstavnika svih nivoa vlast u kreiranju i sprovođenju nacionalnih programa ekonomskih reformi, učešće građana i civilnog društva u navedenom procesu, izazovi u definisanju nacionalnih razvojnih ciljeva po oblastima i sistema za praćenje njihovog ispunjavanja.

VREMENSKI OKVIR: jun 2014 – januar 2015. godine

skini/čitaj (download)

AKTIVNOSTI:

ARHIVA: