Izdavači: EPuS i Kosovski institut za politička istraživanja i razvoj

Beograd, 2006. godine

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 618KB

 

Zajedničko istraživanje o zajedničkim vizijama

 

Identifikovanje i upu{tanje u konstruktivno istra`ivanje zasnovano na višestrukim interesima nikada ne predstavlja lak zadatak. U trenutnom okruženju u jugoistočnoj Evropi, istraživački napor Evropskog Pokreta u Srbiji i KIPRED-a, na Kosovu, imaju poseban znaćaj u artikulisanju zajedničkih interesa građana Kosova i Srbije u dostizanju evropskih standarda u kretanju ljudi i roba.

 

Treba pohvaliti napore ove dve organizacije i njihovih savetnika iz Civilnog dijaloga ne samo zbog toga što je ovo prvi korak u zajedničkim istraživanjima, već i zbog njihove te`nje da se poruke ovog istra`ivanja upute kreatorima politike u regionu, kao i me|unarodnoj zajednici. Rukovo|enje i sprovo|enje neophodnih reformi na regionalnom nivou je od presudne va`nosti kako bi se ostvario krajnji cilj – evropska integracija.

 

Ovaj izveštaj predstavlja prvi korak ne samo u informisanju kreatora politike, nego i u uklju~ivanju šire javnosti u propagiranje odre|enih reformskih mera. Nadamo se da }e, kroz saradnju sa lokalnim partnerima, izve{taj poslu`iti kao osnova u zalaganju za konkretne preporuke i rad na usvajanju i primeni navedenih odredbi. Nadamo se da }e se tokom debate koju će pokrenuti, pokazati da ovaj izve{taj mo`e da poslu`i kao model i osnov za zajedničke vizije puteva ostvarivanja evropskih standarda i integracije i drugim regionalnim naporima koji se zasnivaju na istra`ivanjima i zagovaranju dobijenih preporuka.