Projekat Znam kako da delujem, u trećoj godini sprovođenja, a na osnovu postignutih ciljeva projekta i konkretnih rezultata iz prve dve godine nastavlja da neguje proaktivan pristup OCD u procesu odlučivanja u oblasti životne sredine, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou i u procesu pregovora u Poglavljima 27, 15 i 11. Projekat pravi značajan iskorak u odnosu na prethodne dve godine kada su aktivnosti bile usmerene na participativnu izgradnja opštinskih programa životne sredine, lokalne kampanje javnog zagovaranja za zaštitu i unapređenje prirodnih resursa, doprinos zakonodavnom procesu u oblasti životne sredine, a u skladu sa NPAA i preporukama za pregovaračku poziciju Srbije u Poglavljima 27, 15 i 11.

U poslednjoj godini realizacije projekta cilj je da se uspostavljena saradnja i uspesi iskoriste za: 1) aktivno učešće OCD u procesu donošenja odluka u oblasti životne sredine na lokalnom nivou delovanjem kroz uspostavljene strukture (Zeleni savet); 2) podršku OCD da koriste znanja i veštine stečene u prethodnim fazama projekta u rešavanju konkretnih ekoloških problema na lokalnom nivou; 3) doprinos zakonodavnom procesu u oblasti životne sredine i pregovorima o pridruživanju u poglavljima 27, 15 i 11 sa konkretnim preporukama.

Sledeći prioriteti i pitanja su uzeti u obzir u razvoju projektnih aktivnosti: (a) prioriteti životne sredine u Srbiji za 2014–2015, kako se navodi u NPAA; (b) prepreke za učešće javnosti u donošenju odluka koje mogu imati uticaja na životnu sredinu; (c) značajno usporen tempo transponovanja standarda životne sredine iz EU, pravna praznina i neslaganja u kvalitetu implementacije već transponovanog Aquis-a, i (g) nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju politike zaštite životne sredine.

Projekat je fokusiran na nekoliko prioritetnih tema:

 • zaštitu i unapređenje prirodnih resursa;
 • primenu Arhuske konvencije i horizontalnog zakonodavstva EU kojim se obezbeđuje učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini;
 • održivo finansiranje politika životne sredine kroz programsko budžetiranje na lokalnom nivou;
 • učešće OCD zakonodavnom procesu u oblasti životne sredine i pregovorima sa EU u Poglavljima 27, 15 i 11.

Cilj projekta

Poboljšanje učešća organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou u procesu evropskih integracija.

Aktivnosti

Koristeći rezultate iz prethodne 2 godine projekta, partneri na projektu će:

 1. raditi na inkluzivnom i transparentnom programiranju životne sredine u opštinama u kojima su već uspostavljeni Zeleni saveti;
 2. zagovarati osnivanja tri nova Zelena saveta;
 3. razvijati podršku politici zagovaranja i kampanjama za zaštitu i unapređenje prirodnih resursa u tri opštine;
 4. kreirati preporuke o zakonodavnom procesu u skladu sa NPAA i pristupanja pregovaračkom procesu u poglavljima 27, 15 i 11. Ove aktivnosti su u skladu sa zakonodavnim aktivnostima NPAA i prioritetima za period jun 2014-jun 2015, Nacionalnom strategijom za aproksimaciju životne sredine (sektorski približavanje i finansiranje praznina) i prioritetnim ciljevima Sedmog akcionog programa za zaštitu životne sredine EU koje treba postići do 2020. godine.

Struktura aktivnosti za treću godinu sprovođenja programa Znam kako da delujem:

1. Radionice za zagovaranje u politici zaštite životne sredine biće organizovane za 20 predstavnika organizacija civilnog društva, koje su bile uključene u programe obuke prethodne 2 godine sprovođenja projekta. Prioritet će biti dat OCD koje zagovaraju praktičnu politiku sa preporukama za konkretne promene u lokalnoj politici zaštite životne sredine i koji imaju iskustvo u aktivnostima zagovaranja. U okviru radionice partneri će pomoći da izabrane OCD razviju praktični okvir za politike zagovaranja, multidimenzionalno mapiranje i alatke za planiranje za zagovaranje zasnovano na činjenicama.

2. Kampanje zagovaranja za održivo upravljanje prirodnim resursima biće realizovane u Subotici, Valjevu i Velikom Gradištu, u saradnji sa organizacijama civilnog društva koji su proizveli predloge praktične politike u protekle dve godine projekta, sa preporukama o tome kako da se zaštite i unaprede prirodni resursi u pomenutim lokalnim zajednicama. Partneri su pomogli ovim organizacijama da razviju preporuke za promenu javnog zagovaranja, a nakon toga im daju podršku da razviju praktični okvir za politike zagovaranja. Fokus kampanja će biti borba protiv nelegalne eksploatacije peska u Subotici, nizak nivo upravljanja energetskom efikasnosti u Valjevu i poboljšanje sistema za upravljanje kvalitetom vode u Srebrnom jezeru.

3. OCD hab za razvoj politike zaštite životne sredine kroz: zagovaranje sa ciljem da se poboljša lokalni institucionalni okvir kojim se obezbeđuje učešće OCD u donošenju odluka u oblasti životne sredine; aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje opštinskih programa životne sredine kao osnovnih dokumenata za lokalno planiranje životne sredine na godišnjem nivou i kroz konkretne napore kojim OCD treba da doprinesu zakonodavnom procesu u oblasti očuvanja životne. Ova aktivnost se sastoji od sledećih podaktivnosti:

 1. Uspostavljanje tri Zelena saveta – Partneri će nastaviti da se zalažu za uspostavljanje Zelenih saveta (u prethodnoj fazi je uspostavljeno pet Zelenih saveta) kao inovativnih institucionalnih okvira koji bi omogućavali učešće OCD i drugih zainteresovanih strana u donošenju odluka koje mogu imati uticaj na lokalne sredine. BOŠ i EPuS će sprovesti ovu podaktivnost u Šapcu, Vršcu i Ljuboviji, gde su ove inicijative već pokrenute u drugoj godini projekta.
 2. Participativni razvoj opštinskih programa životne sredine – ova aktivnost će se realizovati u pet opština u kojima su uspostavljeni Zeleni saveti u okviru ovog projekta (Vranje, Paraćin, Kraljevo, Batočina i Trstenik). Partneri će raditi sa Zelenim savetima (posebno OCD imenovan u ovim savetima) kako bi se osiguralo potpuno učešće savetima, u razvoju i praćenju implementacije godišnjih programa zaštite životne sredine kao ključnih dokumenata koji osiguravaju strateško planiranje životne sredine u procesu kreiranja politike i predstavljaju osnovu za korišćenje budžeta za životnu sredinu i druge lokalne politike.
 3. Podrška zakonodavnom procesu u skladu sa NPAA – ova aktivnost pojavila se u to vreme kao dodatna vrednost umrežavanja i u nju su se uključile organizacije koje su bile korisnice programa prethodnih godina. Imajući u vidu da je ova aktivnost u proteklom periodu bila relativno uspešna, partneri će se potruditi da se u ovoj godini implementacije projekta strateški bave ovom aktivnosti, a na osnovu prioriteta NPAA kao sveobuhvatnog dokumenta za zakonodavni proces u oblasti životne sredine u ovom periodu. Konsultacije sa OCD će biti organizovane tako da proizvode preporuke za Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog plana za zaštitu životne sredine, izmene i dopunea Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o zaštiti prirode.

4. Radna grupa Životna sredina Nacionalnog konventa o EU (NKEU) će nastaviti sa radom i u trećoj godini projekta. NKEU Radnu grupu činiće OCD, predstavnici nacionalnih i lokalnih institucija, poslovne zajednice, profesionalnih organizacija i medija koji se bave zaštitom životne sredine. Radna grupa će imati 10 zasedanja (Beograd – 4 i lokalne opštine – 6 ) i biće usmerene na konkretne doprinose OCD u razvoju pregovaračkog pozicije Srbije u sledećim sektorima: životna sredina (P. 27), energija (P. 15) i poljoprivreda (P. 11). Diskusija će se zasnivati na prethodno pripremljenim stručnim analizama. Posle svake sesije NKEU preporuke zasnovane na podacima i diskusiji će biti podeljene svim zainteresovanim stranama u relevantnom sektoru. Publikacija u obimu od 300 primeraka koja sadrži preporuke sa svih sednica će biti štampane i distribuirane.

Vremenski okvir projekta: Treća godina implementacije projekta trajaće od decembra 2014. do decembra 2015. godine.

 

DOKUMENTI:

AKTIVNOSTI:

 

ARHIVA: