Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2011. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 2.9MB

Vodič kroz politike EU – Trgovina predstavlja pregled politike i propisa EU u oblasti trgovine, i analizu harmonizacije domaćeg zakonodavstva koje reguliše međunarodne trgoviske odnose. Vodič detaljno obrazlaže jednu od glavnih EU politika, prezentujući četiri osnovna skupa pravnih tekovina (acquis) EU u njenom okviru – oblasti slobodnog protoka roba, konkurencije, zaštite potrošača i ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Vodič takođe daje objašnjenja osnovnih pojmova, pregled iskustva Republike Slovačke, a posebno mesto u Vodiču je posvećeno i složenom procesu usklađivanja Republike Srbije sa trgovinskom politikom EU.